Historisk arkiv

Ny eierseksjonslov styrker forbrukernes sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram forslag til ny eierseksjonslov som vil gi forbrukerne økt trygghet. – Vi foreslår å fornye og forbedre loven, slik at det blir enklere for folk å finnet ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. Dette bidrar til gode og trygge bomiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lovforslaget bygger på NOU 2014: 6 "Revisjon av eierseksjonsloven" som kom for et par år siden.

Ny regel skal hindre at folk kjøper "katta i sekken"

Et problem som tidvis oppstår er at boliger som er seksjonert på lovlig vis, ikke er tillatt å bo i etter plan- og bygningsloven. Dermed står en uskyldig kjøper i en vanskelig situasjon.

– Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven, sier Sanner. Her får kommunene en ny og viktig oppgave i å samordne sin rolle som seksjoneringsmyndighet og plan- og bygningsmyndighet.

Gjennom koblingen mellom de to lovene skal det i fremtiden ikke være mulig å opprette boligseksjoner der det ikke er lov å bo.

– Med den nye regelen håper vi å forhindre at godtroende forbrukere kjøper "katta i sekken" og i verste fall risikerer å måtte flytte fra sin bolig, sier Sanner.

Viderefører forbud mot å eie mer enn to seksjoner

På grunn av dagens situasjon i boligmarkedet, videreføres forbudet mot å kjøpe flere enn to leiligheter i ett og samme sameie.
– Dagens forbud kan ha en dempende effekt på investeringsviljen i sekundærboligmarkedet, sier Sanner.

Klart lovspråk og lovverksforenklinger

Klare og forståelige lover er viktig for å styrke demokratiet og rettssikkerheten, og for å nå målet med lovene. Eierseksjonsloven leses av mange som ikke har juridisk bakgrunn.

– Som eier av prosjektet «Klart lovspråk» har vi arbeidet for klart språk i den nye eierseksjonsloven. Godt språk i lovene gjør at det blir enklere å lage godt språk i forskrifter og brev senere, så flere forstår reglene, sier Sanner.

Proposisjonen innebærer samlet sett mange lovverksforenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene.

Andre forslag til endringer

  • Det foreslås mer forutsigbare rammevilkår for byggebransjen som bygger eierseksjonssameier. Tydeligere regler om hvilke oppgaver kommunen har i en seksjoneringssak, skal dessuten gjøre det lettere å være saksbehandler i kommunen.
  • Lovforslaget inneholder også helt nye regler om hvordan parkering kan organiseres i eierseksjonssameier. I tillegg foreslås det en ny regel som skal sikre at parkeringsplasser som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, faktisk gjøres tilgjengelige for disse personene.
  • Departementet foreslår ingen lovendringer for å hindre oppdeling/ombygging av boliger til hybler («hyblifisering»). Kommunene kan styre dette via sine reguleringsplaner.
  • Reglene om leiers kjøperett oppheves. Kommunene har - ifølge lovutvalget - opplevd kjøperetten som en «administrativ byrde». Kommunens oppgaver med å informere om kjøperetten og klageadgangen og ellers følge opp de kjøpeberettigede og henvendelser om kjøperetten vil etter endringen bortfalle.
  • Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene (selvkostprinsippet).
  • Det innføres en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering. Uten seksjonering vil en slik ikke-seksjonert sameieandel være vanskelig å pantsette, og dermed også vanskelig å selge.
  • Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov. Dagens lov mangler regler om erstatningsansvar for seksjonseiere og sameier som bryter vedlikeholdsplikten. Denne mangelen repareres i forslaget.
  • Revisjons- og regnskapsreglene er betydelig forenklet. Alle sameier med ni eller flere seksjoner får lovpålagt plikt til å føre regnskap etter regnskapslovens regler og til å ha statsautorisert eller registrert revisor.

Fakta om eierseksjoner

Totalt finnes det ca. 63 000 eiendommer som er seksjonert i ca. 500 000 seksjoner. Av disse er ca. 91% boligseksjoner og 9% næringsseksjoner (lokaler).

Loven berører derfor svært mange mennesker. Eierseksjoner er mest utbredt i de store byene – nesten 60 % av alle seksjoner befinner seg i landets ti største kommuner.

 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Prop. 39 L (2016–2017)