Fire utredninger knyttet til arbeidet med ny eierseksjonslov

I arbeidet med ny eierseksjonslov, proposisjon 39 L (2016 - 2017) Lov om eierseksjoner, har departementet fått utredet flere juridiske problemstillinger.

Advokatfirmaet Haavind har utredet diverse spørsmål tilknyttet utvalgets forslag om å gi en sameier i et ikke-seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert. Advokatfirmaet BAHR har utredet mulige konsekvenser for finansnæringen av å flytte seksjoneringstidspunktet fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse. Advokatselskapet Bing Hodneland har utredet hvordan det er mulig å unngå forbudet mot å kjøpe flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie gjennom å opprette aksjeselskaper som står for kjøpet av boligseksjoner. Advokatselskapet Bing Hodneland har også utredet flere problemstillinger som gjelder eierseksjonslovens forhold til plan- og bygningsloven.

Lenker til de respektive utredningene, i pdf-format:

Utredning_fra_Haavind_AS_av_spm_tilknyttet_seksjonering_av_sameier.pdf

Konsekvensutredning_fra BAHR_om_tidspunkt_for_seksjonering.pdf

Utredning_fra_Bing_Hodneland_om_ervervsforbudet_i_eierseksjonsloven_er_lett_aa_omgaa.pdf

Utredning_fra_Bing_Hodneland_om_forholdet_til_pbl_i_fremtidig_eierseksjonslov.pdf