Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2014

Vår ref.: 14/5627

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2013 og leverte sin utredning 18. august 2014. 

Utvalget har hatt som mandat å oppdatere loven fra 1997. Utvalget har gjennomgått og foreslått regler som bedre skal ivaretar de utfordringer vi står ovenfor i dag. Utredningen er å finne på: 

Trykte eksemplarer av utredningen kan bestilles på følgende adresse:

Departementet ber høringsinstansene om å videreformidle høringsbrevet til aktuelle underliggende organer, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på adresselisten. Vi oppfordrer også til å videresende brevet til andre interesserte. Instanser som ikke står på høringslisten kan også sende høringssvar.

På grunn av utredningens omfang, ber vi om at det fremgår tydelig av høringsbrevet:

 • Hvilke punkter og kapitler som omtales i høringsuttalelsen
 • Hva som eventuelt er generelle merknader
 • Hvis høringsinstansen foreslår oppfølging av konkrete områder i utredningen, ber vi om at forslagene fremmes i prioritert rekkefølge.

Høringsuttalelser skal sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no  både i pdf og word, og på papir til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, merk sak 14/5627.

Høringsfristen er 15. desember 2014.

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Marianne Frisvold Furuseth

                                                                                          seniorrådgiver

Alle departementene

Alle fylkesmennene

Alle kommunene

 

Asker og Bærum Boligbyggelag

Boligprodusentenes Forening

Borgarting lagmannsrett

Byggenæringens Landsforening

Den norske advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Frittstående boligforvalteres interesseorganisasjon

GeoForum

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Høyesterett

Høyskolen i Bergen

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Juss-Hjelpa i Nord-Norge

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Leieboerforeningen Bergen

Leieboerforeningen i Oslo

NKF - byggesak

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)

Norges Huseierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk eiendom

Norsk Studentorganisasjon

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

Statens kartverk

Statsbygg

Tomtefesterforbundet i Norge

Universitetet for miljø-og biovitenskap

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Utleiemegleren AS

 

Følg saken

 • 03.05.2019

  Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på høring. Høringen foreslår enklere regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven, samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.09.2019

 • 14.02.2018

  Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier med bruksrett til bolig i et ikke seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en forskrift til bestemmelsen. Forskriften skal regulere tingrettens behandling av et krav om seksjonering, den oppnevnte medhjelperens oppgaver og honorar, og dessuten hva som skal skje med eksisterende rettigheter og heftelser når sameiet blir seksjonert.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.04.2018

 • 20.12.2017

  Ny lov for boligsameier trer i kraft 1. januar

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar. - Den nye loven gir bedre sikkerhet for boligkjøperne, mer fleksible regler om organisering av parkeringsplasser og tydeligere regler om vedlikeholdsplikt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • 19.12.2017

  Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger

  Forskrift | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2017 med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 11 (4), § 13 (3) og § 17 og lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38.

  Se forskriften på lovdata.no

 • 16.10.2017

  Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet foreslår en forskrift som bestemmer at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett utkast til skjema for søknad om førstegangs seksjonering og ett utkast til skjema for søknad om reseksjonering, som høringsinstansene kan gi innspill til.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • 16.06.2017

  Eierseksjonsloven (2017)

  Lov | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

  Se loven på lovdata.no

 • 16.12.2016

  Prop. 39 L (2016–2017) - Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Loven skal avløse lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner. Lovforslaget bygger på NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven, men avviker på flere og viktige punkter fra utvalgets forslag. Forslaget innebærer en mer moderne, brukervennlig og systematisk lov. Forslaget viderefører dagens regler på de fleste punkter, men inneholder også noen nyskapninger og endringer sammenlignet med gjeldende rett.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 16.12.2016

  Fire utredninger knyttet til arbeidet med ny eierseksjonslov

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  I arbeidet med ny eierseksjonslov, proposisjon 39 L (2016 - 2017) Lov om eierseksjoner, har departementet fått utredet flere juridiske problemstillinger.

 • 29.08.2014

  Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.12.2014

 • 18.08.2014

  NOU 2014: 6 - Revisjon av eierseksjonsloven

  NOU | Kommunal- og distriktsdepartementet