Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

Departementet foreslår en forskrift som bestemmer at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett utkast til skjema for søknad om førstegangs seksjonering og ett utkast til skjema for søknad om reseksjonering, som høringsinstansene kan gi innspill til.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2017

Vår ref.: 17/4552-4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven. Både loven og forskriften skal tre i kraft 1. januar 2018.

Nærmere om forslaget

Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner bygger på:

  • NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven
  • Prop. 39 L (2016-2017) lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og
  • Innst. 308 L (2016-2017) om lov om eierseksjoner.

Både kommunen og Kartverket har lovpålagte oppgaver i en seksjoneringssak, og det er derfor vanlig å omtale seksjoneringsprosessen som «to-leddet». En eierseksjon opprettes ikke før både kommunen og Kartverket har gjort sine oppgaver. Både kommunen og Kartverket trenger noen klart definerte opplysninger for å utføre sine oppgaver. Dette skaper et større behov for standardiserte søknader enn i mange andre saker der private søker kommunen om tillatelse til noe.

Departementet foreslår derfor i denne forskriften at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett utkast til skjema for søknad om førstegangs seksjonering og ett utkast til skjema for søknad om reseksjonering. Begge utkastene er vedlagt her. Departementet vil lage veiledning til utfylling av skjemaene.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det gjøres på saken her på regjeringen.no. Høringssvar-modulen finner du nederst på denne siden ("Send inn høringssvar").  

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 4. desember 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til utredningsleder Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

 

Med hilsen

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør                                            Cecilie Ingjerd Karlson

                                                                           utredningsleder

 

Alle departementene

Alle fylkesmennene

Alle kommunene

Asker og Bærum Boligbyggelag

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Frittstående boligforvalteres interesseorganisasjon

GeoForum

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Høyskolen i Bergen

Kartverket

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

KS

NKF - byggesak

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Norges Huseierforbund

Norsk Eiendom

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Utleiemegleren AS

Til toppen