Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier med bruksrett til bolig i et ikke seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en forskrift til bestemmelsen. Forskriften skal regulere tingrettens behandling av et krav om seksjonering, den oppnevnte medhjelperens oppgaver og honorar, og dessuten hva som skal skje med eksisterende rettigheter og heftelser når sameiet blir seksjonert.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.04.2018

Vår ref.: 18/535-2

Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) trådte, med unntak av § 9, i kraft 1. januar 2018. Siden en nødvendig forskrift til denne ene bestemmelsen ikke var klar til dette tidspunktet, vil § 9 først tre i kraft 1. juli 2018.

Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier med bruksrett til bolig i et ikke seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert, selv om øvrige sameiere skulle motsette seg dette. I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en forskrift til bestemmelsen. Forskriften skal regulere tingrettens behandling av et krav om seksjonering, den oppnevnte medhjelperens oppgaver og honorar, og dessuten hva som skal skje med eksisterende rettigheter og heftelser når sameiet blir seksjonert.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt her på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden. 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Høringsfristen er mandag 30. april 2018.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på regjeringen.no.


Med hilsen


Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                     Cecilie Ingjerd Karlson
                                                                      utredningsleder

Alle departementene


Asker og Bærum Boligbyggelag

Boligmentoren

Borgarting lagmannsrett

Den norske dommerforening

Domstolsadministrasjonen

Den norske Advokatforening

Eiendom Norge

Finans Norge

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon

GeoForum

Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring

Husbanken

Husleietvistutvalget

Huseiernes Landsforbund

Høgskulen på Vestlandet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kartverket

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

KS

Leieboerforeningen

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Norges Juristforbund

Norsk Eiendom

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

Tomtefesteforbundet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Utleiemegleren AS

Til toppen