Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på høring. Høringen foreslår enklere regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven, samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 19/2116

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på alminnelig høring.

Bakgrunn

Kommuner, byggenæringen og privatpersoner mener dagens regelverk for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven er komplisert, uklart og vanskelig å praktisere. Høringen foreslår enklere regler som kan gi mer effektiv utnyttelse av bygningsmassen.

Høringen har også forslag som følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget. For det første  foreslår høringen regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. For det andre foreslås rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier.

Om høringsforslaget

Høringsnotatet gjelder flere temaer og det foreslås endringer i flere lover. Det er derfor inndelt i tre deler:

Del 1 gjelder forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Vi foreslår en full revisjon av kapittel 31 om krav til eksisterende byggverk. Høringen foreslår en rekke språklige og strukturelle endringer for å tydeliggjøre gjeldende rett, men også innholdsmessige endringer, nye bestemmelser og opphevelse av bestemmelser.

Forslaget tydeliggjør hvilke krav som gjelder ved arbeid på eksisterende byggverk. Vi foreslår å tydeliggjøre dagens hovedregel om hva slags arbeid som utløser krav i lovgivningen, og presiserer at det kun er relevante tekniske krav som skal oppfylles på arealet som endres. Høringen foreslår at kommunen skal få større adgang til å gi unntak fra tekniske krav i plan- og bygningslovgivningen. Regelverket skal også bidra til at bygg holdes i forsvarlig stand, slik at de er i bruk og ikke utgjør fare eller ulempe. Vi foreslår klarere regler for bygningsmyndighetenes mulighet til å gi pålegg i slike tilfeller. I tillegg foreslås nye bestemmelser som gir mulighet til å gi pålegg om øyeblikkelig sikring, samt rett for bygningsmyndighetene til å gjennomføre slik sikring. Videre foreslår høringen å gi bygningsmyndighetene rett til å gjennomføre riving og fjerning av såkalte "eierløse byggverk".

Høringen foreslår å skille ut hovedombygging som et eget tiltak i loven, og gir veiledning og eksempler på hva som menes med begrepet. Vi foreslår å flytte dagens krav om ivaretakelse av arkitektoniske og kulturhistoriske verdier ved arbeid på bygg til bestemmelsen om visuelle kvaliteter. Vi foreslår å flytte bestemmelser om ekspropriasjon og tilsyn i kapittel 31 til andre kapitler.

Vi benytter også anledningen til å foreslå enkelte andre endringer i plan- og bygningsloven som gjelder både ved nybygging og tiltak på eksisterende byggverk. Vi foreslår å forenkle og klargjøre bestemmelsen om privatrettslige forhold. Videre foreslår vi å presisere i lovens formålsbestemmelse at hensynet til tilgjengelighet er likeverdig hensyn som universell utforming. Boligbygging er en viktig samfunnsoppgave og vi foreslår at dette framgår tydeligere av loven.

Del 2 gjelder forslag til regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. I eierseksjonsloven foreslår vi at årsmøtet må samtykke til at seksjonseier kan bygge om bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning. I plan- og bygningsloven foreslås hjemmel til å vedta planbestemmelser om oppdeling av boenhet til hybler, både på kommune- og reguleringsplannivå. Forslaget følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget. Korttidsutleie omtales, men det foreslås ingen lovendringer.

Del 3 gjelder forslag til endringer om rett til å sette opp ladepunkt for elbiler i borettslag og eierseksjonssameier. Høringen foreslår, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en rett til å sette opp ladepunkt for elbiler. Vi foreslår samtidig presiseringer i tilsvarende eksisterende bestemmelse i eierseksjonsloven. Saklige motforestillinger andre beboere kan ha til at ladepunkter settes opp skal ivaretas. Å sette opp ladepunkt kan nødvendiggjøre investeringer som påfører fellesskapet store utgifter, for eksempel dersom det lokale strømnettet må oppgraderes. Derfor foreslår vi at bestemmelsene angir et tak for når tiltaket blir så kostbart at styret skal nekte den enkelte å sette opp ladepunkt. Også dette forslaget er oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2642313

Høringsfrist er 1. september 2019.

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om forslag til endringer i plan- og bygningsloven kan rettes til seniorrådgiver Stine Thuve på tlf. 22 24 72 08. Spørsmål om forslag til regulering av hyblifisering kan rettes til seniorrådgiver Ingrid Johanne Dahlberg på tlf. 22 24 71 95, mens spørsmål om ladepunkt for elbil kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

 

Med hilsen

 

Mariann Jodis Blomli (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Stine Thuve

seniorrådgiver

 

 

 

 

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/biblioteket
Administrativt forskningsfond (AFF) v/Norges Handelshøyskole
Akademikerne
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asplan Viak AS
Asker og Bærum Boligbyggelag
Bane NOR SF (inkl. ROM Eiendom AS)
Bate
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk Jord og Miljø
Boligbyggelaget USBL
Boligmentoren
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggfakta AS
Byggeindustrien
Byggemiljø v/ Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt Avd. for samfunnsfag og utvikling
Civitas AS
Cowi AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DNV - GL
Econa
Eiendom Norge
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Elbilforeningen
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO v/Forskningsstiftelsen
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole v/ Forsvarets kompetansesenter
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere v/ KS
Forum for plan- og bygningsrett v/ Tekna
Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glava AS
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse v/ Erik Hammer
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Husleietvistutvalget
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Kristiania
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbanedirektoratet
JM Norge AS v/region Oslo
Jordskifterettene
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justervesenet
Jøtul AS
Kartverket
KS
Kommunal Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kystdirektoratet
Landbrukets HMS v/ Jan Elgvang
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lavenergiprogrammet
Leieboerforeningen
Longyearbyen lokalstyre
LUKS
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mattilsynet
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nelfo
NHO Reiseliv
NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, HiOA
NITO Takst
NORD Universitet
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd v/ B/A-seksjonen
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Naturvernforbundet
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund (NTF)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Vellenes Fellesorganisasjon
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Nye Veier AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
OBOS
OPAK AS
ORAS AS
Plastindustriforbundet
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren
Rørentreprenørende Norge
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
Skattebetalerforeningen
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Sykehusbygg HF
Sysselmannen på Svalbard
Teknisk ukeblad
Norsk Teknologi (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Tomtefesteforbundet
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening (TL)
TOBB
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Utleiemegleren
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velforbundet - Vellenes Fellesorganisasjon
Velux Norge AS
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology
Zero
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning

Følg saken

 • 03.05.2019

  Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på høring. Høringen foreslår enklere regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven, samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.09.2019

 • 14.02.2018

  Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier med bruksrett til bolig i et ikke seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en forskrift til bestemmelsen. Forskriften skal regulere tingrettens behandling av et krav om seksjonering, den oppnevnte medhjelperens oppgaver og honorar, og dessuten hva som skal skje med eksisterende rettigheter og heftelser når sameiet blir seksjonert.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.04.2018

 • 20.12.2017

  Ny lov for boligsameier trer i kraft 1. januar

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar. - Den nye loven gir bedre sikkerhet for boligkjøperne, mer fleksible regler om organisering av parkeringsplasser og tydeligere regler om vedlikeholdsplikt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • 19.12.2017

  Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger

  Forskrift | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2017 med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 11 (4), § 13 (3) og § 17 og lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38.

  Se forskriften på lovdata.no

 • 16.10.2017

  Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet foreslår en forskrift som bestemmer at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett utkast til skjema for søknad om førstegangs seksjonering og ett utkast til skjema for søknad om reseksjonering, som høringsinstansene kan gi innspill til.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • 16.06.2017

  Eierseksjonsloven (2017)

  Lov | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

  Se loven på lovdata.no

 • 16.12.2016

  Prop. 39 L (2016–2017) - Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Loven skal avløse lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner. Lovforslaget bygger på NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven, men avviker på flere og viktige punkter fra utvalgets forslag. Forslaget innebærer en mer moderne, brukervennlig og systematisk lov. Forslaget viderefører dagens regler på de fleste punkter, men inneholder også noen nyskapninger og endringer sammenlignet med gjeldende rett.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 16.12.2016

  Fire utredninger knyttet til arbeidet med ny eierseksjonslov

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  I arbeidet med ny eierseksjonslov, proposisjon 39 L (2016 - 2017) Lov om eierseksjoner, har departementet fått utredet flere juridiske problemstillinger.

 • 29.08.2014

  Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.12.2014

 • 18.08.2014

  NOU 2014: 6 - Revisjon av eierseksjonsloven

  NOU | Kommunal- og distriktsdepartementet