Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2017 med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 11 (4), § 13 (3) og § 17 og lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38.

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering er gitt med hjemmel i eierseksjonsloven §§ 11 fjerde ledd, 13 tredje ledd og 17 første ledd annet punktum samt tinglysingsloven § 38.

I forskriften fremgår det at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett skjema for søknad om førstegangs seksjonering og skjema for søknad om reseksjonering. 

Søknad om seksjonering og utfyllingsveiledning

Søknad om reseksjonering og utfyllingsveiledning

Forskriftens formål

Formålet med forskriften er å sikre at en søknad inneholder de opplysningene kommunen må ha for å kunne behandle søknaden, og at tinglysingsmyndigheten får de opplysningene den trenger for å opprette grunnboksblad for hver seksjon (førstegangsseksjonering) eller registrere endringer på seksjonens grunnboksblad (reseksjonering). Standardiserte søknader er også en fordel for den som skal skrive søknaden, ved at felter, rubrikker og ledetekster gjør det klart hvilke opplysninger som må være med og i hvilken form.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov