Historisk arkiv

Utvalg foreslår å forenkle lovverket for seksjonssameier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lovutvalget som ble nedsatt i juni 2013 for å revidere eierseksjonsloven, leverte i dag sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Jeg setter pris på den grundige gjennomgangen utvalget har foretatt. NOU’en vil danne et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid med å forenkle, forbedre og fornye loven. Det er viktig at loven fungerer godt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 Det er ca. 360 000 hustander og ca 32 000 næringslokaler som reguleres av eierseksjonsloven. Utvalget har hatt som mandat å oppdatere loven fra 1997, og gjennomgå og foreslå regler som bedre ivaretar de utfordringer vi står ovenfor i dag.

Utvalget foreslår mindre kommunal kontroll og færre vilkår for seksjonering enn det er i dag. Det foreslår at tidspunktet for når seksjonering kan skje flyttes til tidspunkt for rammetillatelse etter plan- og bygningsloven, både for nybygg og eksisterende bygg. Det betyr at seksjoneringen kan starte tidligere i byggeprosessen, og således legge bedre til rette for mer effektiv eiendomsutvikling.  

Det foreslås også enklere regler når det gjelder kravene til revisjon og regnskapsførsel. Blant annet skal ethvert sameie ha anledning til å vedtektsfeste at man ikke trenger å følge regnskapsloven eller ha revisor etter revisorloven.  Dette er særlig viktig for mindre boligsameier, og betyr mindre byråkrati som mange sliter med i dag.

- Jeg er selvfølgelig glad for alle forslag som bidrar til å forenkle lovverket.  Det er viktig at man slipper unødvendige hindringer og tidstyver i forvaltning av sameier, sier Sanner.

Utvalget har også foreslått regler som skal rydde opp i uklarheter omkring vedlikehold- og erstatningsansvar i sameier. Utvalget foreslår nå regler som klargjør hvilke kostnader som skal betales av den enkelte sameier, og hvilke som skal påkostes av felleskapet. Dette skal forhindre interne konflikter rundt spørsmål om hvem som skal påta seg ansvaret for vedlikehold og ertatning.

Utredningen vil bli sendt på bred høring – fire måneder -  slik at alle som ønsker det skal få anledning til å uttale seg, sier Sanner, som tar sikte på en ny lovproposisjon i 2016.

Lovutvalgets sammensetning:

  • Sorenskriver h.v. Christian Fr Wyller, leder
  • Stipendiat Harald B Anderssen, Universitetet i Tromsø
  • Enhetsleder kart/oppmåling Berit Danielsen, Røyken kommune
  • Advokat Bente Lauritzsen, OBOS
  • Juridisk direktør Toril Melander Stene, Forbrukerrådet
  • Seniorrådgiver Hugo Torgersen, Statens Kartverk
  • Advokat Liv Zimmermann, Hjort advokatfirma

Sekretær: Advokat Christer Bjørnevik, Kluge advokatfirma

 

Les mer:

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 200