§ 30 - Uttalelse knyttet til eierseksjonsloven § 30. Uttalelse gitt til 1997-lov.

Saksnr. 200700941 EP TFJ
Dato: 21.04.2008 

  

Uttalelse knyttet til eierseksjonsloven § 30Vi viser til Deres brev 8. april 2008 med spørsmål om Lovavdelingens uttalelse 25. april 2007 (sak 2007/00941 EP) også gjelder for avtalte krav om enstemmighet for de beslutninger som krever to tredels flertall etter eierseksjonsloven § 30 annet ledd.

Vi kan bekrefte at synspunktene i tolkningsuttalelsen også gjelder i en slik situasjon. At et skjerpet flertallskrav er inntatt i en avtale mellom sameierne, har etter vårt syn ikke noen vesentlig betydning for vurderingen etter Grunnloven § 97. Også i slike tilfeller vil det antakelig bare helt unntaksvis kunne være grunnlag for å tolke eierseksjonsloven § 30 annet ledd innskrenkende på grunnlag av Grunnloven § 97.