§ 25 (5) og § 67 (9) - Departementet svarer på spørsmål om trettiårsgrensen for enerett til bestemte deler av fellesareal

Departementet svarer på spørsmål om hvordan trettiårsgrensen for enerett til bestemte deler av fellesareal i boligsameier virker inn på vedtektsbestemmelser om enerett vedtatt før eierseksjonslovens ikrafttredelse.

Vi viser til din e-post av 26. januar 2021 til Justis- og beredskapsdepartementet med spørsmål knyttet til parkeringsplass i eierseksjonssameie. Henvendelsen er videresendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. januar 2021.

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker. Vi foretar imidlertid generelle fortolkninger av lover som tilhører vårt ansvarsområde, blant annet eierseksjonsloven. Dine spørsmål vil derfor bli besvart på generelt grunnlag.

Du spør hvordan trettiårsgrensen for enerett til bestemte deler av fellesareal i boligsameier virker inn på vedtektsbestemmelser om enerett vedtatt før eierseksjonslovens ikrafttredelse.

Eksisterende avtaler uten sluttdato består i tretti år fra lovens ikrafttredelse

Departementet understreker at dersom vedtektsbestemmelsen om den aktuelle midlertidige eneretten angir en bestemt varighet, er det denne varigheten som gjelder. I det følgende legges det til grunn at det er tale om en midlertidig enerett til bruk av fellesareal uten angitt maksimumstid.

Etter eierseksjonsloven 1997 § 19 femte ledd var det tillatt med ordninger med midlertidig enerett til bruk av fellesareal uten angitt maksimumstid. Midlertidig enerett til bruk av bestemte deler av fellesareal i boligsameier kan nå etableres i maksimalt tretti år, jf. eierseksjonsloven § 25 femte ledd. Det følger av eierseksjonsloven § 67 niende ledd andre punktum at:

«[e]ksisterende avtaler om midlertidige eneretter til å bruke fellesareal som kommer i strid med trettiårsbegrensningen i § 25 femte og sjette ledd består, men ikke lenger enn tretti år fra lovens ikrafttredelse».

Eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Avtaler om midlertidige eneretter til å bruke fellesareal som ikke har noen angitt maksimumstid utløper dermed 1. januar 2048.