Forsiden

§ 25 a (1) - Departementet svarer på spørsmål om styret kan nekte samtykke til å sette opp ladepunkt med henvisning til brannsikkerhet

Vi viser til din e-post av 11. mai 2021 med synspunkt knyttet til etablering av ladepunkt, oversendt fra Klima- og miljødepartementet 23. august 2021.   

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker. Vi foretar imidlertid generelle fortolkninger av lover som tilhører vårt ansvarsområde, blant annet eierseksjonsloven. Din henvendelse vil derfor bli besvart på generelt grunnlag.

Du viser til at styret i ditt eierseksjonssameie nekter samtykke til å sette opp ladepunkt med henvisning til eldre brannsikkerhetsrapporter.

Generell fare for brann utgjør i utgangspunktet ikke saklig grunn til å nekte samtykke

Det følger av eierseksjonsloven § 25 a. første ledd at:

«[e]n seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det».

Ordlyden «saklig grunn» taler for at nektingsgrunnen må vurderes konkret, og at den må bygge på relevante forhold som knytter seg til selve installasjonen, arbeidet med denne eller bruken av ladepunktet. Departementet omtaler potensiell brannfare i forarbeidene:

«[d]ersom oppsetjing av ladepunkt ikkje tilfredsstiller gjeldande tryggleiksnormer, vil dette normalt vere ein sakleg grunn til å nekte. Som framheva av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap viser dagens kunnskapsgrunnlag (RISE rapport 2019:123) at elbil ikkje medfører auka brannfare i eit garasjeanlegg, så lenge lading skjer i samsvar med direktoratets regelverk. Departementet legg på denne bakgrunnen til grunn at brannfare normalt ikkje vil kunne utgjere ein sakleg grunn for styret til å nekte. Styret må i så fall kunne dokumentere ein reell brannfare. Styret må likevel kunne stille vilkår om at ladepunktet blir etablert i samsvar med gjeldande tryggleiksnormer».[1]

Styret kan altså stille vilkår om at ladepunktene etableres i samsvar med gjeldende sikkerhetsnormer, men for at det skal kunne nekte samtykke må det kunne dokumentere at ladepunktene i det konkrete tilfellet utgjør en reell brannfare. I siste instans vil det være opp til domstolene å avgjøre om styret kan nekte samtykke i det konkrete tilfelle.

 

 

[1] Prop.144 L (2019–2020) pkt. 3.4.5