Forsiden

§ 43 (1) Departementet svarer på spørsmål om årsmøte kan avholdes på annen dato enn den som oppgis i innkalling

Vi viser til din e-post av 25. mai 2020 med spørsmål knyttet til gjennomføring av årsmøte.  

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker. Vi foretar imidlertid generelle fortolkninger av lover som tilhører vårt ansvarsområde, blant annet eierseksjonsloven. Dine spørsmål vil derfor bli besvart på generelt grunnlag.

Du spør om årsmøte kan avholdes på annen dato enn den som oppgis i innkalling grunnet værutfordringer.  

Det følger av eierseksjonsloven § 41 at:

"[o]rdinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet".

Ordlyden "dato for møtet" taler for at styret på forhånd skal angi en bestemt dato for årsmøtet. Det følger videre av eierseksjonsloven § 43 første ledd at:

"[s]tyret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager".

Ordlyden i første punktum taler videre for at fristen for innkallingen knytter seg til en bestemt dato for gjennomføring av årsmøtet. Departementet antar derfor at det ikke er anledning til å angi et tidsrom for avholdelse av årsmøte. Noen eierseksjonssameier har gjennomført årsmøte over flere dager med hjemmel i Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 3. Seksjonseierne som deltok på slike digitale årsmøter kunne imidlertid avgi stemmer hele perioden, og var dermed ikke nødt til å sette av flere dager i uvisshet over hvilken dato årsmøtet til slutt falt på.

Dersom dato for årsmøtet endres til dagen etter opprinnelig varslet dato, vil styret presumptivt måtte innkalle til nytt møte med kortere frist enn åttedagersfristen, jf. eierseksjonsloven § 43 første ledd. I forarbeidene (Prop.39 L (2016–2017) s. 184) er formålet med innkallingsfristene angitt slik:

"[i]nnkallingen skal sendes i tidsrommet mellom åtte og tjue dager før det ordinære årsmøtet. Fristen gir seksjonseierne rimelig tid til å forberede seg samtidig som den ikke er så romslig at seksjonseierne står i fare for å ha glemt møtet når møtedagen kommer … Bestemmelsene om varsel skal bidra til at flest mulig av seksjonseierne gis mulighet til å møte. Etter omstendighetene kan det være illojalt å innkalle til årsmøte for eksempel midt i ferietiden. Den rettslige konsekvensen av at fristen ikke overholdes, er at beslutninger på årsmøtet blir ugyldige, dersom noen seksjonseiere påberoper seg feilen".

Formålet med innkallingen, og de tilhørende fristene, er altså at seksjonsseierne skal kunne områ seg, og å sikre at flest mulig får mulighet til å delta årsmøtet. Det vil harmonere dårlig med dette formålet dersom varslet møtedato, og møtedato som oppgitt i innkallingen, flyttes etter at varsel og innkalling er sendt. En slik forflytting vil kunne medføre at seksjonseiere som har forberedt seg på oppmøte på en bestemt dato, ikke har anledning til å møte på byttedatoen.

Etter dette finner departementet at årsmøtet ikke kan avholdes på annen dato enn den som er oppgitt i innkallingen, med mindre styret innkaller til nytt årsmøte i tråd med fristene angitt i eierseksjonsloven § 43 første ledd. 

Departementet sendte 30. april  på høring Forslag om teknologinøytrale boliglover og midlertidig utsatt frist for årsmøte og generalforsamling. Departementet arbeider nå med å utarbeide en lovproposisjon, som det tas sikte på å oversende til Stortinget ganske snart. Departementet antar at Stortinget vil behandle saken før sommerferien, men kan selvsagt ikke love noe på vegne av Stortinget.