Høring - Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven

Forslag om teknologinøytrale boliglover og midlertidig utsatt frist for årsmøte og generalforsamling. Høringsfristen er 8. mai 2020 kl. 18:00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2020

Vår ref.: 20/2412

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven («boliglovene»).

Teknologinøytrale lover

Hovedformålet med endringsforslagene er å modernisere boliglovene ved å gjøre dem «teknologinøytrale». Med teknologinøytrale lover mener departementet – noe forenklet – lover som likestiller:

  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon
  • Skriftlig (fysisk) og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.
  • Årsmøte/generalforsamling og styremøter med og uten fysisk oppmøte.

Departementets forslag i høringsnotatet bygger på de midlertidige endringene som ble fastsatt i Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 734 om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Forslagene er imidlertid vesentlig presisert, og avviker også på enkelte punkter, fra reglene i den midlertidige forskriften. Dette gjelder blant annet andels-/seksjonseiernes rett til å kreve fysisk møte. Det er i tillegg foreslått endringer i enkelte bestemmelser som ikke er en del av reguleringen i forskriften, blant annet gjennomføring av styremøter.

Utsatt frist for årsmøte og generalforsamling i 2020

For de som ikke ønsker eller har mulighet til å gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger, er det i år et særskilt behov for utsette fristen for å holde årsmøte og generalforsamling til det igjen er mulig å ha fysiske møter. Departementet foreslår derfor i dette høringsnotatet en midlertidig lovendring som forlenger de lovbestemte fristene for å avholde årsmøte og generalforsamling i 2020 til 31. oktober.

Høringsnotat og høringsfrist

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på denne siden:

www.regjeringen.no/id2700143

Høringsfrist:  8. mai 2020 kl. 18.

Utbruddet av covid-19 (koronavirus) vil etter alt å dømme gjøre det vanskelig, og noen ganger umulig, å overholde lovbestemte krav om fysisk oppmøte på årsmøter uten samtidig å bryte smittevernanbefalinger også i ukene og månedene fremover. Departementet har derfor satt kort høringsfrist for å legge til rette for at lovendringene kan komme på plass innen kort tid etter at den midlertidige forskriften oppheves 27. mai 2020, og før fristen for å holde årsmøte og generalforsamling går ut 30. juni.

I vurderingen av om en så kort høringsfrist er forsvarlig, har departementet lagt vekt på at lovforslagene ikke innebærer pålegg overfor private eller inngrep i noens rettigheter, men kun en utvidelse av mulighetene til å kommunisere og treffe beslutninger. Departementet har i tillegg lagt vekt på at forslaget bygger på reglene som er fastsatt i midlertidig forskrift. Forskriften var på høring i slutten av mars, og departementet mottok da 20 høringssvar. 

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål  kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 41 21 67 11 eller seniorrådgiver Ingrid Johanne Dahlberg på tlf. 48 01 65 56.

 

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cecilie Ingjerd Karlson

fagdirektør

 

Alle departementene

Asker og Bærum Boligbyggelag
Bate boligbyggelag
BOB boligbyggelag
Boligbyggelaget Nord (BONORD)
Boligbyggelaget TOBB
Boligbyggelaget USBL
Boligmentoren – Norges Huseierforbund
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Digitaliseringsdirektoratet
Eiendom Norge
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon (FBIO)
Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)
Konkurransetilsynet
KS
Leieboerforeningen
Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norsk Eiendom
OBOS
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Statsbygg
Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, det juridiske fakultet
Utleiemegleren AS