Burettslagslova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV-2003-06-06-39 Lov om burettslag (burettslagslova)

Lova gjeld for burettslag. Med burettslag er meint eit samvirkeføretak som har til føremål å gi andelseigarane bruksrett til eigen bustad i føretakets eigedom (burett). Burettslag kan også drive verksemd som heng saman med buretten.

Samvirkeføretak som har til hovudføremål å gi andelseigarane bruksrett til fritidsbustad, skal berre reknast som burettslag dersom føretaket er stifta som burettslag.

Loven

Forskrifter

§ 6-1

  • 1995.11.01 nr 0869: (JD) Forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing.
  • 1995.11.03 nr 0875: (JD) Forskrift om tinglysing.
  • 2005.12.09 nr 1439: (KRD) Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet etter burettslagslova kapittel 6.

§ 6-3

  • 1995.11.01 nr 0869: (JD) Forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing.
  • 1995.11.03 nr 0875: (JD) Forskrift om tinglysing.
  • 2005.12.09 nr 1439: (KRD) Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet etter burettslagslova kapittel 6.

§ 6-4

  • 2005.12.09 nr 1439: (KRD) Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet etter burettslagslova kapittel 6.

§ 6-16

  • 2005.12.09 nr 1439: (KRD) Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet etter burettslagslova kapittel 6.
  • 2006.06.12 nr 0623: (KRD) Forskrift om betaling for registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken mv.

Forarbeider

Lov om borettslag

1. Endringer ved lov 17. juni 2005 nr. 94 (Borettslagsandeler sikres rettsvern ved tinglysing i grunnboken):

2. Lova er seinare endra ved lov 15. desember 2006 nr. 89, i kraft frå 1. januar 2007 (§ 8-13 om plassering av midlar):

3. Lovendring ved Lov 25. april 2008 nr. 11, (endringar i § 1-4 om bustadaksjeselskap, § 2-13 om vidareføring av registrerte rettar, § 4-6 om betaling av gebyr, § 4-12 om unntak frå forkjøpsrett ved overgang til leigar, § 6-14 med retting av skrivefeil):

Rundskriv

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser