Forsiden

§ 7-6 Departementet svarer på spørsmål om hvilken dato innkallingsfristen skal knyttes til når generalforsamlingen skal avholdes digitalt

Vi viser til din e-post av 13. mai 2021 med spørsmål knyttet til innkalling til generalforsamling.   

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker. Vi foretar imidlertid generelle fortolkninger av lover som tilhører vårt ansvarsområde, blant annet borettslagsloven. Dine spørsmål vil derfor bli besvart på generelt grunnlag.

Du spør hvilken dato innkallingsfristen skal knyttes til når generalforsamlingen skal avholdes digitalt.

Innkallingsfristen knytter seg til møtestart

Etter borettslagsloven § 7-4 fjerde ledd kan styret beslutte at generalforsamlingen avholdes digitalt. Styrets adgang til å beslutte alternativ møteform griper ikke inn i de øvrige formkravene til gjennomføring av generalforsamlingen. Det følger av § 7-6 første ledd at:

«[g]eneralforsamlinga skal kallast inn av styret. Innkallinga skal vere send minst åtte og høgst tjue dagar før møtet skal haldast. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kallast inn med kortare varsel som likevel skal vere på minst tre dagar».

Ordlyden «møtet skal haldast» taler for at innkallingsfristen knytter seg til den bestemte møtedatoen. Bestemmelsen er ikke revidert i forbindelse med vedtakelsen av § 7-4 fjerde ledd, og er ikke omtalt i forarbeidene til denne bestemmelsen.

Departementet er kjent med at det eksisterer møteapplikasjoner hvor generalforsamlingen gjennomføres over flere dager, der siste møtedag er endelig frist for å avgi stemmer. Departementet mener en alminnelig språklig forståelse av ordlyden i § 7-6 første ledd første punktum tilsier at innkallingsfristen i disse tilfellene knytter seg til møtets start. Dette underbygges av at generalforsamlingen ikke kan behandle saker som ikke fremgår av innkallingen, jf. § 7-8. Det vil harmonere dårlig med dette å knytte innkallingsfristen til avstemningstidspunktet (siste møtedag), ettersom det vil kunne innebære at møtet starter før innkalling er sendt ut. Også reelle hensyn taler etter departementets syn for at fristen bør knyttes til møtestart. Innkallingen skal inneholde tydelig informasjon om de sakene som skal behandles av generalforsamlingen, jf. § 7-7 første ledd. Innkallingen skal opplyse andelseierne og tilrettelegge for en saklig og informert meningsutveksling i møtet. Dersom innkallingen ikke er sendt ut før møtestart, vil andelseierne ved møtestart mangle oversikt over hvilke saker som skal behandles.

På bakgrunn av dette mener departementet at innkallingsfristen skal knyttes til møtets start også når det brukes møteapplikasjoner hvor generalforsamlingen gjennomføres over flere dager.