Forsiden

§ 7-11 (3) Svar på henvendelse om flertallskrav på digital generalforsamling

Departementet svarer på spørsmål om blanke stemmer avgitt på digital generalforsamling skal telles som negative stemmer.

Vi viser til din e-post av 19. mai 2021 med spørsmål knyttet til flertallskrav på digital generalforsamling.   

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker. Vi foretar imidlertid generelle fortolkninger av lover som tilhører vårt ansvarsområde, blant annet borettslagsloven. Dine spørsmål vil derfor bli besvart på generelt grunnlag.

Slik vi forstår din henvendelse, spør du om blanke stemmer avgitt på digital generalforsamling skal telles som negative stemmer, jf. borettslagsloven § 7-11 tredje ledd.

Blanke stemmer teller ikke

Det kan vedtektsfestes avvikende flertallskrav for vedtektsendringer. I det følgende legges lovens løsning til grunn. Det følger av borettslagsloven § 7-11 første og tredje ledd at:

«(1) [v]edtak i generalforsamlinga krev fleirtal av dei røystene som er gitt, om ikkje anna følgjer av lova.​ Ved val​ kan generalforsamlinga på førehand fastsetje at den som får flest røyster, skal reknast som vald. Det kan fastsetjast andre fleirtalskrav i vedtektene.

(3) Endring av vedtektene krev to tredjedelar​ av dei røystene som er gitt. I vedtektene kan det fastsetjast strengare fleirtalskrav».

Ordlyden taler for at man ved opptelling kun skal ta hensyn til stemmene som er avgitt, altså for- eller motstemmer. Det er lagt til grunn i forarbeidene at man ved stemmetelling skal se bort fra blanke stemmer, og møtedeltakere som ikke avgir stemme:

«[e]tter første ledd er hovudregelen at eit vedtak krev fleirtal av dei røystene som er gjevne, det vil seie meir enn halvparten. Ein skal sjå bort frå blanke røyster og frå andelseigarar som ikkje røystar. Noka plikt til å røyste er det ikkje i slike forsamlingar. Det er ikkje sett krav om eit minste tal på andelseigarar som må vere til stades (quorum)».[1]

Bestemmelsene i § 7-11 gjelder også for digital generalforsamling.

 

[1] Ot.prp.nr.30 (2002-2003) s. 290