Høring - lovforslag om endring i eierseksjonsloven og borettslagsloven - regelen om legalpanterett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring et forslag til endring som skal presisere rekkevidden av legalpanteretten i borettslag og eierseksjonssameier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2016

Vår ref.: 16/561-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endring i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Høringsfrist: 11. april 2016. 

Lovforslaget

Borettslag har legalpanterett for inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for krav mot andelseiere som springer ut av lagsforholdet, og eierseksjonssameier har tilsvarende  legalpanterett for inntil én ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. borettslagsloven § 5-20 og eierseksjonsloven § 25. 

Den 26. november 2015 avsa Høyesteretts ankeutvalg en kjennelse som har skapt usikkerhet om rekkevidden av legalpanteretten i nevnte lover, jf. Rt. 2015 s. 1307. Ankeutvalgets kjennelse kan forstås dit hen at det kun er skyldige felleskostnader som er misligholdt på tidspunktet for innledning av dekningsaksjonen som dekkes av legalpantet. Departementet har for sin del lagt til grunn at legalpantet også dekker betalingsmislighold fra andelseier/sameier i den tiden det tar å gjennomføre tvangsdekningen. Verken eierseksjonsloven eller borettslagslovens ordlyd angir entydig på hvilket tidspunkt kravet må være oppstått for å dekkes av legalpanteretten i tilfeller hvor det begjæres tvangssalg av boligen.

Gjennomføring av en dekningsaksjon kan ta lang tid, og det kan derfor påløpe store restanser med skyldige felleskostnader. På bakgrunn av den usikkerhet som er skapt, sender departementet på høring forslag om at borettslagsloven og eierseksjonsloven endres slik at det klargjøres at også krav på felleskostnader som forfaller i tidsrommet mellom tvangssalgsbegjæringen er innsendt og oppgjørsdagen er dekket av legalpantet. Det foreslås ingen utvidelse av omfanget av legalpanteretten slik at 2G for borettslag og 1G for eierseksjonssameier vil utgjøre den øvre grense.

Gjennomføring av høring

Høringsnotatet med forslag til lovendring følger vedlagt og er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2476330

Høringsuttalelser skal avgis digitalt, under "Send inn høringssvar" på saken på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten. 

Eventuelle henvendelser kan rettes til seniorrådgiver Marianne Frisvold Furuseth marianne.furuseth@kmd.dep.no

Med hilsen                                                                        

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Marianne Frisvold Furuseth

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

 

Høringsnotatet finner du her, som pdf:

Horingsnotat_eierseksjonslov_borettslagslov_legalpant.pdf

Massemedier
Alle departementer
Kommunene

Husbanken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kartverket
Konkurransetilsynet
Finanstilsynet
Den norske advokatforening
Finans Norge
Frittstående boligforvalteres interesseorganisasjon
Eiendom Norge
Huseiernes Landsforbund
Leieboerforeningen i Oslo
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)
Norges Huseierforbund
Norske Bolibyggelags Landsforbund (NBBL)
Sparebankforeningen i Norge
Asker og Bærum Boligbyggelag
Finansklagenemda
Boligbyggelaget Usbl
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
OBOS