Bustadbyggjelagslova

LOV-2003-06-06-38 Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)

Lova gjeld for bustadbyggjelag. Med bustadbyggjelag er meint eit samvirkeføretak som har til hovudføremål å skaffe bustader til andelseigarane gjennom burettslag eller på anna vis og å forvalte bustader for andelseigarane.

Aksjeloven og allmennaksjeloven gjeld ikkje for bustadbyggjelag.

Loven

Forskrifter

Forarbeider

Se loven på lovdata.no