Eierseksjonsloven

§ 7 - Svar på spørsmål om koblingsregelen i eierseksjonsloven § 7 tredje ledd

Vi viser til din e-post 1. august 2018.

Du har spørsmål knyttet til rekkevidden av den nye koblingsregelen i eierseksjonsloven § 7 tredje ledd. Du beskriver gjennom tre eksempler noen situasjoner der du antar at kommunen ikke vil ha hjemmel i § 7 tredje ledd for å avslå en seksjoneringssøknad, og ber om departementets avklaring på kommunens forståelse/tolking av regelen.

Du skriver at kommunen legger til grunn at en boenhet må være lovlig etablert «på tidspunktet den ble bygget». Departementet presiserer for ordens skyld at vurderingen ikke skal gjøres på byggetidspunktet, men på tidspunktet for søknad om seksjonering. 

Eierseksjonsloven § 7 tredje ledd sier at «hver seksjon» må være en lovlig etablert boenhet. Formålet med bestemmelsen er å hindre at det opprettes «ulovlige» seksjoner som blir omsettelige og kan pantsettes, og med dertil risiko for tap både for kjøpere og panthavere. Så lenge det er en lovlig etablert boenhet knyttet til seksjonen/bruksenheten, mener departementet, i likhet med kommunen, at kommunen ikke kan avslå seksjoneringssøknaden. Dette gjelder selv om bruksenheten også skulle inneholde ulovlig etablerte (tilleggs)deler. Formålet med koblingsreglen oppnås likevel langt på vei også i disse tilfellene.