§ 20-1 første ledd bokstav m - Innløsning av festetomter - byggesaksbehandling - Kommunal- og regionaldepartementets brev

Det vises til e-post av 24. april 2013 med spørsmål om når innløsning av festetomter skal byggesaksbehandles.

I e-posten vises det til Miljøverndepartementets brev av 19. mars 2013 der det fremgår at omgjøring av festegrunn til grunneiendom alltid krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.)§ 20-1 første ledd bokstav m, også ved innløsing omfattet av tomtefesteloven § 32 tredje ledd, og det bes om bekreftelse på innholdet.

I Miljøverndepartementets brev vises det til at svaret er avklart med Kommunal- og regionaldepartementet, noe vi bekrefter. Vi bekrefter også at omgjøring av festegrunn til grunneiendom alltid krever søknad og tillatelse etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, da omgjøring av festetomt til grunneiendom innebærer at det opprettes en ny grunneiendom. Når det gjelder hvilke materielle krav som gjelder og vilkår som kommunen kan stille, vises det til gjennomgangen av dette i Miljøverndepartementets brev av 19. mars 2013.

Vi vil legge ut vårt svar til deg og Miljøverndepartementets brev på KRDs nettside: Prinsipputtalelser og fortolkninger - regjeringen.no. (Miljøverndepartementes brev har referanse 12/5919, datert 19.03.2013). Vi vil også i samråd med Miljøverndepartementet vurdere behovet for å utarbeide et rundskriv på dette området.