§ 12-7 - spørsmål om reguleringsbestemmelser om ladepunkter for elbiler

Vi viser til henvendelse i e-post 5. mars, og utdyping i e-post 6. mars 2019. Det stilles spørsmål om det i reguleringsbestemmelser kan sikres at det blir lagt til rette for at alle parkeringsplasser i nye boligselskaper skal ha lademuligheter for elbiler.

Departementet har tidligere lagt til grunn at det kan gis reguleringsbestemmelser som avsetter parkeringsplasser som bare kan brukes av elbiler. Vi har imidlertid ansett det som tvilsomt om det kan gis reguleringsbestemmelser om at slike plasser skal tilrettelegges med ladepunkter for elbiler.

Departementet har vurdert spørsmålet om reguleringsbestemmelser om ladepunkter nærmere, og har kommet til at det kan gis slike reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2, jfr. nr. 4 og nr. 7. Her framgår at det kan settes vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg, og at det kan gis funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer. Ordlyden er såpass vid at den kan åpne for denne typen bestemmelser.

Det tidligere Miljøverndepartementet har i brev 2. april 2008, rett før gjeldende plan- og bygningslov ble vedtatt, uttalt følgende:

"Miljøverndepartementet viser til at spørsmålet om strømuttak for el-biler er en type krav som ligger i grenseland for hva som er naturlig å regulere i gjeldende plan- og bygningslov.

Klimahensyn er et sentralt hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter forslaget til ny plan- og bygningslov. Loven vil ha hjemmel for planbestemmelser om parkering, miljø- og funksjonskrav for arealer og bygninger m.m. Det er nå tatt inn bestemmelser som vil gjøre det mulig å fastsette reguleringsbestemmelser om slike forhold.

Det vil si at det etter konkret vurdering og begrunnelse, vil være anledning til å stille krav om at det skal være lagt til rette for tilkopling av motorvarmere på nye parkeringsplasser."

Selv om svaret konkret knyttet seg til spørsmål om tilkopling av motorvarmere, vil vurderingen være tilsvarende for ladepunkter for elbiler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser også til departementets reguleringsplanveileder s. 89 der det står følgende under pkt. 4.2.8 om formålet parkering:

"Parkeringsplasser kan ved angivelse i bestemmelser og eventuelt med bestemmelsesområde på plankart blant annet være taxiholdeplass, særskilt tilrettelagte parkeringsplasser, sykkel-/motorsykkel-/ bussparkeringsplasser og ladestasjon for elbil eller plugin hybrid-bil."

Det framgår her at det kan gis reguleringsbestemmelser om ladestasjon for elbiler. Dette støtter også opp under at det i reguleringsbestemmelser kan bestemmes at det skal avsettes parkeringsplasser reservert for elbiler, og da også bestemmes at plassene skal tilrettelegges med ladepunkter.

Departementet anser imidlertid ikke at det gjennom reguleringsbestemmelser kan fastsettes at alle parkeringsplasser i nye boligselskaper skal ha lademuligheter for elbiler, slik det stilles spørsmål om. Det må foretas en konkrete vurdering i hver enkelt reguleringsplan av behovet for å avsette plasser reservert for elbiler med tilrettelegging for lading.