§ 33-1 Spørsmål om gebyr for reguleringsplaner

Statsbygg ønsker avklaring av om reguleringsplaner utarbeidet i forbindelse med statlige byggeprosjekter omfattes av adgangen til å ta gebyr etter plan- og bygningsloven § 33-1.

Departementet viser til brev 20. oktober 2015.

Det vises i brevet til at det kun er private planforslag som omfattes av gebyrreglene i § 33-1. Det vises til departementets lovkommentar, der det til § 12-4 om private planforslag står følgende på s. 124: "Et reguleringsforslag er ikke privat når forslagstilleren har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket det reguleres til skal gjennomføres på grunnlag av bevilgninger fra stat eller kommune eller lån gitt med statlig eller kommunal garanti."

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved henvendelser om dette spørsmålet lagt til grunn det som framgår av lovkommentaren. Dette er også i samsvar med uttalelser inntatt i departementets hefte Planjuss 1/2012.

Departementet mener det ikke er hjemmel for å kreve gebyr når forslagstiller er en offentlig myndighet som har som oppgave å ivareta offentlige interesser, og tiltaket skal finansieres med bevilgninger fra stat eller kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti. Dette gjelder også planforslag fra offentlige myndigheter som fremmes etter lovens § 12-3 andre ledd. Det avgjørende for spørsmålet om gebyr etter § 33-1 for planforslag fra offentlig myndighet er om forslaget gjelder kommersielle interesser på samme måte som forslag fra private, eller om det gjelder offentlige interesser og tiltaket skal finansieres av stat eller kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti.

Spørsmålet om adgangen til å ta gebyr må vurderes av kommunen i den enkelte sak etter plan- og bygningsloven § 33-1. Utgangspunktet er dermed at kommunen selv bærer kostnadene som følger av sine egne lovpålagte planoppgaver.

Med hilsen
Bjørn Casper Horgen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Tofte
fagdirektør