§ 11-9 og § 12-7 - Spørsmål om innløsningsregler i tomtefesteloven og bestemmelser i plan- og bygningsloven

Konkret stilles spørsmål om det ved innløsning av festetomter etter tomtefesteloven § 32 tredje ledd vil være mulig med små justeringer av tomtegrensen slik at den blir sammenfallende med formålsgrensen i planen.

Vi viser til e-post 17. august 2016.

Det stilles spørsmål om brev 19. juni 2007 fra Lovavdelingen i Justisdepartementet sett i forhold til Miljøverndepartementets brev 19. juni 2013.

I brevet fra Lovavdelingen uttales at det legges til grunn at kommunen ikke kan nekte å gi delingstillatelse dersom vilkårene i tomtefesteloven § 32 tredje ledd er oppfylt, og at dette også gjelder i tilfelle der deling vil være i strid med gjeldende reguleringsplan for området. Lovavdelingen uttaler imidlertid at kommunen likevel må kunne stille visse krav til tomteutformingen, så lenge kravene er saklige og ikke er så tyngende at de reelt stenger for innløsning eller innebærer at gjennomføringen av innløsningen blir vesentlig vanskeliggjort.

I brevet fra Miljøverndepartementet utales at kommunen ikke kan nekte omgjøring av lovlig opprettet festegrunn til grunneiendom ved innløsning omfattet av tomtefesteloven § 32 tredje ledd. Det vises videre til at uttalelsen fra Lovavdelingen fortsatt vil ha relevans når det gjelder de materielle vilkår som kommunen kan stille i forbindelse med kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan derfor ikke se at det er motstrid mellom uttalelsene fra Lovavdelingen og Miljøverndepartementet når det gjelder det aktuelle spørsmålet. Som det fremgår er det slik at omgjøring til grunneiendom for å gjennomføre innløsning ikke kan nektes når vilkårene etter tomtefesteloven § 32 er oppfylt. Dette gjelder også dersom fradelingen ikke er i samsvar med någjeldende arealplan. Imidlertid kan det slik det fremgår av uttalelsen fra Lovavdelingen, likevel være en viss adgang å stille visse krav til tomteutformingen.

Departementet anser derfor på denne bakgrunn at det vil være en viss mulighet til å foreta mindre justeringer av tomtegrensen i samsvar med planformålet. Dette vil bare være mulig dersom dette fremstår som saklig begrunnet etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, og det ikke vil vanskeliggjøre gjennomføringen av innløsningen.

Med hilsen