§ 29-4 Plassering av septiktank - tolking av "lignende mindre tiltak" i plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b

Det vises til brev av 19. april 2013 med spørsmål om en kommune etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b kan godkjenne at en septiktank blir lagt 1 meter fra nabogrensen. 

Plassering av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledningsanlegg, er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav a og b. Unntak er gjort for lokal drenering som ikke er tilknyttet overvanns- og avløpsnett, samt reparasjoner på vann- og avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd (forskrift om byggesak § 4-1 nr. 8). Tekniske krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg følger av teknisk forskrift §§ 15-8 til 15-10. I tillegg stiller forurensningsloven med forskrifter krav til utslipp av avløpsvann og kvalitet og håndtering av dette.

Både søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt fra søknadsbehandling i pbl. § 20-3 første ledd bokstav a til f må være i samsvar med de materielle regler i plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes, noe som i utgangspunktet også gjelder for nedgravde konstruksjoner og anlegg.

Imidlertid gjelder de materielle regler så langt de passer for konstruksjoner, anlegg, terrenginngrep mv,  jf. pbl. § 30-4 første ledd. Noen tiltak har liten eller ubetydelig innvirkning på naboeiendommer, og departementet har tidligere uttalt at for mindre konstruksjoner og anlegg kommer avstandsbestemmelsen i § 29-4 ikke til anvendelse fordi hensynet bak kravet om avstand fra nabogrense neppe er til stede for disse typene av tiltak. (jf brannsmitte, lys, luft osv). Departementet har tidligere gitt uttrykk for at eksempler på slike arbeid kan være oppføring av mindre forstøtningsmurer og de fleste typer/størrelser av (frittstående) parabolantenner.

Det vil i utgangspunktet være opp til kommunens skjønn å avgjøre hvilke tiltak etter pbl. § 30-4 som passer inn under pbl. § 29-4, herunder å avgjøre hvilke tiltak som kan karakteriseres som "mindre" i relasjon til pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b. Dette medfører at en kommune etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b kan godkjenne at en septiktank kan legges 1 meter fra nabogrensen.