§ 24-1 Departementet svarer på spørsmål om forhåndsvarsel av uavhengig kontroll etter SAK10 § 14-3

Departementet uttaler at det må vurderes konkret i hver enkelt sak om det er behov for forhåndsvarsling eller nærmere utredning før krav om uavhengig kontroll fra kommunen, jf. pbl. § 24-1 første ledd bokstav b) og SAK10 § 14-3. Departementet presiserer at krav om uavhengig kontroll er å anse som et enkeltvedtak.

Vi viser til e-post 7. mars 2018, videresendt av DiBK. I e-posten spør kommunen om krav om uavhengig kontroll etter SAK10 § 14-3 skal forhåndsvarsles.

Generelt om SAK10 § 14-3
Kommunen kan stille krav om  uavhengig kontroll etter en konkret vurdering, jf. pbl § 24-1 første ledd b) og SAK10 § 14-3. Krav om uavhengig kontroll etter SAK10 § 14-3 er å anse som et enkeltvedtak.

Kravet til forhåndsvarsling

Hovedregelen er at enkeltvedtak skal forhåndsvarsles hvis ikke parten "ved søknad eller på annen måte" allerede har uttalt seg i saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 16 første ledd. Videre skal saken være tilstrekkelig opplyst/utredet til at saken kan avgjøres, jf. fvl. § 17.

Etter departementets syn må det vurderes konkret i hver enkelt sak om søknaden er tilstrekkelig eller om det må forhåndsvarsles eller utredes nærmere før krav om uavhengig kontroll. Vi bemerker at dersom det i forhåndskonferansen eller på annen måte har vært tydeliggjort at uavhengig kontroll etter SAK10 § 14-3 kan bli aktuelt, er det mer nærliggende at parten kan sies å ha uttalt seg om spørsmålet i søknaden.

For tiltak som ikke er søknadspliktige, må krav om uavhengig kontroll forhåndsvarsles.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet