Spørsmål om rettsvirkning av disposisjonsplaner

I e-posten stilles spørsmål om rettsvirkningen av disposisjonsplaner, nærmere bestemt om det kan fradeles nye tomter eller oppføres nye hytter i tråd med en disposisjonsplan.

Vi viser til henvendelse ved e-post 18. september 2015.

Gjennomføringen av gamle disposisjonsplaner er omtalt i veileder T-1491 om kommuneplanens arealdel på s. 131. Der står det følgende:

"Også disposisjonsplaner etter § 82 i bygningsloven av 1965, hvor gjennomføringen av planen er påbegynt før loven av 1985s ikrafttreden, gir i utgangspunktet grunneier mulighet til å bygge hytter slik som vist på planen. En disposisjonsplan regulerer ingen andre forhold."

Som det framgår av veilederen har departementet lagt til grunn at disposisjonsplaner som er påbegynt før plan- og bygningsloven av 1985 trådte ikraft, fortsatt kan gjennomføres. Dette gjelder dersom de ikke er i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Dette innebærer at tomter kan fradeles og hytter kan oppføres i tråd med en disposisjonsplan der gjennomføringen av planen er påbegynt.

Med hilsen
Bjørn Casper Horgen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Tofte
fagdirektør