§ 5-2 - Departementets tolking av pergola mv. og forholdet til grad av utnytting - bebygd areal (BYA)

Vi viser til din epost av 5. september om pergola og BYA.

Departementet er øverste bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven, og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Markedet tilbyr en rekke konstruksjoner og produkter som omtales som pergola. Mange av disse skal medregnes i bebygd areal. Utgangspunktet for tolkningen du viser til på regjeringen.no var et produkt med skyvbare lameller i taket som ville danne et overbygget åpent areal. Dette overbygde arealet skal medregnes i bebygd areal. Beregning av bebygd areal står det om i byggteknisk forskrift (TEK17) § 5-2, bebygd areal (BYA):

"Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5-7. Bebygd areal på en tomt skrives m2-BYA og angis i hele tall."

I henhold til NS3940:2012, kapittel 5.2.1 "Måleregler for bebygd areal" skal åpent overbygd areal medregnes. Dette er ikke en ny praksis eller forståelse. Vi understreker at det ikke har noen betydning for måleverdigheten om taket kan åpnes delvis eller i sin helhet.

Vår tolkning kan imidlertid leses som også enhver frittstående, klassisk pergola uten tak skal inkluderes i BYA. Det er ikke er riktig. En konstruksjon av stolper med bjelker lagt med mellomrom uten ytterligere tak vil ikke være åpent, overbygget areal. Dette vil i utgangspunktet heller ikke være en del av bebygd areal som definert i TEK17 § 5-2, jf. NS 3940:2012. Eldre reguleringsplaner må vurderes i lys av de forskriftene som gjaldt da planen ble vedtatt.

Til orientering har denne informasjonen ligget lett tilgjengelig på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside noen år under Spørsmål og svar om grad av utnytting lenke der det står:

"Skal en pergola medberegnes i bebygd areal (BYA) på en tomt?
Pergola er definert som et byggverk av stolper eller søyler, overbygget med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom. Opprinnelig er det ment at pergolaen skal bli overgrodd med slyngplanter. Nå blir det ofte lagt tak på dette "reisverket". Da er ikke dette en pergola lenger, men et overbygget areal som medregnes i bebygd areal (BYA) på en tomt."

Vi håper dette er klargjørende.