§ 4-1 Departementet svarer på spørsmål om søknadsplikt ved installering av solenergianlegg

Spørsmål om søknadsplikt ved installering av solenergianlegg.

Vi viser til e-post av 18. oktober 2022 med spørsmål om installering av solenergianlegg. Dere spør om søknadsplikt ved installering av solenergianlegg i eksisterende byggverk, og hva som regnes for å være innenfor en bruksenhet eller branncelle.

Departementet tar ikke stilling til konkrete saker, og uttaler seg på generelt grunnlag.

Som hovedregel er solenergianlegg å anse som en bygningsteknisk installasjon som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 første ledd bokstav f, jf. pbl. § 20-2. Det følger imidlertid av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav e nr. 4 at installering av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Dette gjelder dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk.

Installering av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, for eksempel på tak eller vegg på enebolig, vil i mange tilfeller være en enkel installasjon som er unntatt fra kravet om søknadsplikt. Likevel er det slik at solenergianlegg kommer i mange former og størrelser, som må tas i betraktning ved vurdering av om unntaket fra søknadsplikt kan benyttes. Det følger derfor av veiledningen til SAK10 § 4-1 første ledd bokstav e nr. 4 at «ved vurdering av om en installasjon er enkel skal det legges vekt på installasjonens omfang, vanskelighetsgrad, faglige kvalifikasjoner som kreves og konsekvenser av eventuelle feil. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse.» Spørsmål om et solenergianlegg medfører en søknadspliktig fasadeendring kan også være relevant å vurdere.

Montering av solcelleanlegg på tak eller vegg på bygg med flere bruksenheter, vil være søknadspliktig ettersom installasjonen ikke skjer «innenfor en bruksenhet», jf. vilkåret i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav e nr. 4.

Vi gjør oppmerksom på at Stortinget behandlet Innst. 25 S (2022-2023) 18. oktober 2022, og vedtok et anmodningsvedtak hvor «Stortinget ber regjeringen vurdere å midlertidig eller tidsbegrenset unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, med unntak for fredede og verneverdige bygg, og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW.». Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om fremdrift, utover at oppfølging av anmodningsvedtak er en høyt prioritert oppgave i departementet. Vi anbefaler dere å følge med på våre hjemmesider, hvor informasjon om forslag til regelverksendringer vil bli publisert.

 

Kopi:
Direktoratet for byggkvalitet