§ 20-5 og SAK § 4-1 – Departementet svarer på spørsmål om når en bygning er frittliggende

Vi viser til din e-post datert 18. november 2019 med spørsmål om når en bygning må anses som "frittliggende" etter byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav a. Det stilles i denne forbindelse spørsmål om betydningen av at to bygninger er forbundet via en støttemur og at bygningene har overlappende takoverbygg.

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets svar

Det følger av SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-5 første ledd bokstav a, at frittliggende bygning kan plasseres "inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen". Dette betyr at den bygningen du bygger må ligge minst 1 meter fra annen bygning på eiendommen dersom du vil bygge uten å søke.

Avstanden mellom bygninger på enn eiendom, måles etter byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-4. Det følger av TEK17 § 6-3 at avstanden "måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv eller nabogrense. Dersom byggverket har utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 m ut fra fasadelivet."

Departementet har i flere saker uttalt seg om når et byggverk kan anses som frittliggende, dvs. ikke bygningsmessig forbundet med annen bygning.[1] Etter vårt syn tilsier en alminnelig språklig fortolkning av begrepet "frittliggende bygning" at bygningen både visuelt og fysisk fremstår som atskilt fra øvrige bygninger. Videre fremgår det at dette tilsier at det må være en åpen plass på alle sider av bygningen slik at det går an å bevege seg rundt bygningen. Departementet legger til grunn at det må kunne vektlegges om det er mulighet til å utføre vedlikehold.

Det er et absolutt krav at tiltaket ikke må være bygningsmessig forbundet med en annen bygning på samme tomt. Uttrykket "bygningsmessig forbundet" kan omfatte tilfeller der det er 1 meter mellom bygningenes fasadeliv, men de er bygd sammen med for eksempel et tak. En bygning som ligger 1 meter fra en annen bygning vil, som følge av målereglene, likevel kunne ha takutstikk som er nærmere enn 1 meter. Men dersom de to bygningene er bygd sammen, vil det ikke være tale om en frittliggende bygning.

Som det fremgår ovenfor er kravet for å benytte unntaket i SAK10 § 4-1 at bygningen plasseres 1 meter fra "annen bygning". Dette innebærer at det ikke er avgjørende om bygningene plasseres på en felles, tradisjonell støttemur. Murens lengde vil i utgangspunktet ikke ha betydning for om unntaket kan benyttes. Vi viser likevel for ordens skyld til at mindre tiltak som utgjør en større helhet, må ses samlet og kan være søknadspliktig. Dette innebærer at en kombinasjon av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfelle må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] Se vedlagte uttalelser med saksnr. 18/4271 og 19/4863. Uttalelsene viser i hovedsak til pbl. § 29-4 tredje ledd, men tolkningen av "frittliggende" har også relevans for byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav a.