§ 21-10 m.fl - Departementet besvarer spørsmål om dokumentasjon for ferdigattest i byggesak

Vi viser til e-post datert 15. september 2016. I e-posten stiller du spørsmål om dokumentasjon for ferdigattest i forbindelse med oppføring av en garasje.

Departementet er den sentrale bygningsmyndigheten etter plan- og bygningsloven, og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør derfor oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag. Myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er delegert av departementet til kommunene og fylkesmennene.

Utgangspunktet er at søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10

første ledd. Dette innebærer at et søknadspliktig tiltak ikke kan benyttes før ferdigattest foreligger, med mindre midlertidig brukstillatelse er gitt.  Kommunen utsteder ferdigattest når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker, jf. § 21-10 første ledd. Nærmere regler om innhold, avlevering og oppbevaring av slik dokumentasjon er gitt i byggteknisk forskrift kapittel 4 og byggesaksforskriften § 8-2. Regelverket ligger tilgjengelig både på www.dibk.no og www.lovdata.no.

Det følger av byggesaksforskriften § 8-2:

"Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering."

Nærmere regler om ansvar i byggesaker er gitt i plan- og bygningsloven § 23-6 om ansvar for ansvarlig utførende og byggesaksforskriften § 12-6 om særskilte bestemmelser om ansvar. 

Et vesentlig forhold er om det er underentreprenør eller totalentreprenør som har ansvarsrett i saken. Dersom det er totalentreprenøren som har ansvarsrett, skal han utstede sluttdokumentasjon til eier/tiltakshaver og utstede samsvarserklæring ev. kontrollerklæring som grunnlag for ferdigattest. Dette begrunnes med at en totalentreprenør har fullt ansvar for sine underentreprenører/leverandører, jf. byggesaksforskriften § 12-6 tredje ledd.

Plikten til å overlevere dokumentasjon og en tvist med en oppdragsgiver er to separate saker. En tvist om forhold ved et arbeidsoppdrag er et privatrettslig forhold som ikke reguleres av plan- og bygningsloven med forskrifter. Vi har tidligere gitt følgende uttalelse i sak 16/2402:

" Privatrettslige konflikter mellom partene reguleres ikke av plan- og bygningslovgivningen. Ansvarlige foretak har gjennom erklæring om ansvarsrett forpliktet seg til å utarbeide samsvarserklæringer og/eller kontrollerklæringer som skal leveres ansvarlig søker når arbeidet er ferdig. Dersom ansvarlige foretak ikke utarbeider og leverer samsvarserklæring og/eller kontrollerklæring etter at arbeidet er utført, kan ansvarlig søker ikke sluttføre gjennomføringsplanen som grunnlag for ferdigattest. Dette medfører at kommunen deretter ikke kan utstede brukstillatelse eller ferdigattest.

Det er etter hva departementet forstår ikke uvanlig at det kan oppstå uoverensstemmelser i forbindelse med oppgjør mv., eller at foretak trekker tilbake sin ansvarsrett i saken. Konflikter i form av manglende oppgjør med eventuell påfølgende manglende utstedelse av samsvarserklæring eller kontrollerklæring som følge av dette, må søkes løst gjennom bestemmelser i kontrakt/avtale, ved forhandlinger, eller om nødvendig ved hjelp av domstolene. Privatrettslige forhold ligger utenfor loven, og er bygningsmyndighetene uvedkommende."