§ 29-4 andre ledd - Spørsmål om avstandskravet gjelder for påbygg over eksisterende byggverk som tidligere er godkjent oppført nærmere nabogrensen

Vi viser til e-post av 14. september 2021, der saksbehandler Marianne Walczyk ber departementet uttale seg om et byggverk, som opprinnelig ble søkt og godkjent med dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 for plassering inntil nabogrensen, krever ny dispensasjon fra pbl. § 29-4 når byggverket delvis skal påbygges.

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets svar

Plan- og bygningsloven § 31-2 regulerer hvilke materielle krav som gjelder ved tiltak på eksisterende byggverk. Det følger av første ledd første punktum at tiltak på eksisterende byggverk skal "prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven". Kravene som kan settes til tiltaket begrenses i forarbeidene til å omfatte de deler av byggverket som tiltaket gjelder.[1] Selv om det ikke følger direkte av ordlyden, er det lagt til grunn at det kun er relevante krav som gjelder for tiltaket.[2]

Etter departementets vurdering er avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd oppfylt for et påbygg som i seg selv skal oppføres 4 meter fra nabogrensen, med mindre andre avstandskrav følger av plan. Lovens materielle krav gjelder som nevnt kun for de delene av det eksisterende byggverket som tiltaket gjelder, og det vil ikke være behov for dispensasjon fra pbl. § 29-4 andre ledd når påbygget skal oppføres på den delen av byggverket som ligger 4 meter fra nabogrensen. Situasjonen ville vært annerledes dersom påbygget skulle oppføres på den delen av byggverket som ligger inntil nabogrensen, innenfor grensen på 4 meter. Det samme gjelder situasjoner der dispensasjonen for det eksisterende byggverket ble gitt under forutsetning av at byggverket for eksempel ikke overstiger en etasje. Da kan det være nødvendig med ny dispensasjon fra pbl. § 29-4.

I henvendelsen har dere til sammenligning vist til situasjonen der en bygning søkes om og godkjennes med dispensasjon fra grad av utnytting (BYA). Til dette vil departementet bemerke at en plan med utnyttingsgrad angitt i BYA kun styrer en bygnings fotavtrykk. Så lenge et omsøkt påbygg ikke endrer bygningens fotavtrykk, vil det ikke være behov for å søke om ny dispensasjon.[3]

 

[1] Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 348.

[2] Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 348, Prop. 64 L (2020-2021) s. 18.

[3] Prop. 64 L (2020-2021) s. 23-24.