Plan- og bygningsloven

§ 29-4 andre ledd Departementet besvarer spørsmål om innsetting av vindu og endret bruk av del av byggverk krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd

Vi viser til e-post av 6. oktober 2016 med spørsmål om innsetting av vindu og endret bruk av del av byggverk krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 andre ledd. Videre har du stilt du spørsmål om det er noen forskrift som utdyper hva som menes med "mindre tiltak" i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b.

Departementets vurdering

1. Innledning

Etter pbl. § 29-4 andre ledd skal byggverk oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. For byggverk høyere enn 8 meter er kravet at avstanden skal være minst byggverkets halve høyde. Andre avstandsgrenser kan følge plan eller forskrift. Kravet til avstand fra nabogrensen gjelder ikke bare byggverk, men også andre varige konstruksjoner og anlegg.

Pbl. § 29-4 tredje ledd inneholder imidlertid en unntaksbestemmelse som innebærer at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i annet ledd eller i nabogrense. Unntaksbestemmelsen kan benyttes når eier av naboeiendommen ”har gitt skriftlig samtykke”, jf. bokstav a, eller ved ”oppføring av garasje, uthus og liknende mindre tiltak”, jf. bokstav b. Dersom kommunen finner at minst ett av disse vilkårene er oppfylt, er det således ikke nødvendig å søke om dispensasjon fra lovens avstandsbestemmelser.

2. Krever innsetting av vindu i bygning med tette fasader dispensasjon dersom bygningen allerede er godkjent plassert nærmere nabogrense enn hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd?

Det følger av pbl. § 20-1 første ledd bokstav c at en fasadeendring er et «tiltak» etter byggesaksdelen av loven. Det følger videre av pbl. § 31-2 første ledd første setning at "(t)iltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven". Dette innebærer som et utgangspunkt at alle tiltak på eksisterende bygg som omfattes av tiltaksbegrepet i pbl § 20-1 må utføres i tråd med gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen, inkludert byggteknisk forskrift. Kravet om at tiltaket må oppfylle gjeldende krav, gjelder kun for den delen av byggverket som tiltaket gjelder. I forarbeidene til § 31-2 første ledd er det imidlertid presisert at det bare vil være "relevante krav i loven og forskriftene som kommer til anvendelse på samme måte som ved nybygg", se Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) side 348.

Hva som er et "relevant krav" vil måtte vurderes konkret i den enkelte sak. Etter departementets vurdering vil det avgjørende være om tiltaket er av en slik karakter at de hensyn som pbl. § 29-4 er ment å skulle ivareta, blir berørt. Formålet bak pbl. § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning, jf. rundskriv H-8/15 punkt 2.1.

Etter departementets vurdering er avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd et "relevant krav" i forbindelse med en etterfølgende søknad om innsetting av vindu i bygning som  allerede er godkjent plassert nærmere nabogrense enn hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd. Vi viser til at i tilfeller der byggverket er godkjent etter samtykke fra naboen, jf. bokstav a, vil etterfølgende endringer på tiltaket ha betydning for den som opprinnelig samtykket. Det samme vil gjelde i tilfeller der kommunen har godkjent plasseringen etter bokstav b. Vi viser til at plasseringen av tiltaket opprinnelig ble godkjent under forutsetning av at det hadde en plassering og en utforming som vist i den opprinnelige søknaden som nabo samtykket til eller som kommunen godkjente. Når utformingen av tiltaket i ettertid endres, vil det være relevant å foreta en ny vurdering av tiltaket. Selv om tiltakets plassering ikke endres som sådan, er det ikke tvilsomt at tiltakets utforming endres på en måte som kan ha betydning for flere av de hensynene som ligger bak avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd. Dette gjelder blant annet hensynet til om tiltaket "i urimelig grad påfører naboeiendommer sjenerende innsyn til bolig eller uteareal". Innsetting av et vindu kan i det konkrete tilfellet blant annet medføre at dette hensynet blir tilsidesatt. På generelt grunnlag vil også innsetting av vinduer kunne påvirke bygningers brannmotstand.

Etter departementets mening krever altså innsetting av vindu i bygning med tette fasader enten nabosamtykke eller dispensasjon i tilfeller der bygningen allerede er godkjent plassert nærmere nabogrense enn hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd. 

3. Krever endret bruk av del av byggverk dispensasjon fra pbl. § 29-4 andre ledd?

Departementet har i vedlagte uttalelse av 2. mars 2016 (sak 15/5579-2) konkludert med at avstandskravet i plan- og bygningsloven av 1985 (pbl.85) § 70 nr. 2 kommer til anvendelse på eksisterende bygning ved bruksendring fra tak til takterrasse etter pbl. 85 § 87 nr. 2 første ledd, bokstav e. Uttalelsen gjaldt forholdet til pbl.85 § 70 nr. 2, men departementet mener uttalelsen er relevant for tolkning av pbl. § 29-4 tredje ledd. Vi viser til at pbl. § 29-4 er en videreføring av pbl.85 § 70, og at det ikke ble foretatt noen materielle endringer  ved revisjonen som trådte i kraft i 2010.

Dette betyr at omgjøring av en takflate til takterrasse inntil tomtegrense krever enten  nabosamtykke eller dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd, selv om takflaten og bygget under allerede er godkjent.

4. Er det noen forskrift som utdyper hva som mens med "mindre tiltak" i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b?

Som ovenfor nevnt gir pbl. § 29-4 tredje ledd kommunen mulighet til å godkjenne at "byggverk" plasseres nærmere nabogrense enn det som er nevnt i andre ledd.

Etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b gjelder dette ved oppføring av "frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak". Begrepet "mindre tiltak" er nærmere definert i byggteknisk forskrift § 6-4 som "bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Tilsvarende gjelder for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger".

Både anlegg og konstruksjoner, herunder terrengoppfyllinger og støttemurer, faller inn under betegnelsen "byggverk". For slike tiltak legger derfor departementet til grunn at begrensningen på 50 m² i utgangspunktet kommer til anvendelse, men kun så langt den passer for det konkrete tiltaket, jf. pbl. § 30-4.

Det er videre en forutsetning at tiltaket må være frittliggende, det vil si at det ikke er bygningsmessig forbundet med annen bygning på samme tomt, for at unntaket skal komme til anvendelse.

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet