§ 19-1 Spørsmål om forståelse av plan- og bygningsloven § 19-1 i forhold til reindriftsinteressene

Det stilles spørsmål om forholdet mellom reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet ved forelegging av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven § 19-1.

Vi viser til kommunens brev 22. september 2015.

Spørsmålet er om kommunen må forelegge dispensasjonssøknader for reinbeitedistriktet i tillegg til forelegging for fylkesmannen som statlig reindriftsmyndighet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 1. oktober 2015 oversendt kommunens brev til Landbruks- og matdepartementet for uttalelse. Landbruks- og matdepartementet har uttalt seg i brev 8. oktober 2015.

Landbruks- og matdepartementet viser til at fylkesmannen er statlig regional reindriftsmyndighet, mens reinbeitedistriktene er private rettssubjekter som ikke er tillagt offentlig myndighet. Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at det er kommunen som har ansvar for å varsle eventuelle berørte reinbeitedistrikter, med mindre noe annet skulle være avtalt med reindriftsmyndighetene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at det i plan- og bygningsloven § 19-1 framgår at før det treffes vedtak om dispensasjon, skal naboer varsles. Videre framgår at regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon.

Av bestemmelsen framgår det ikke noe om forholdet til rettighetshavere som blir berørt. Ved oppstart av reguleringsplaner er det derimot bestemmelser i § 12-8 om at rettighetshavere så vidt mulig skal varsles. Det er naturlig å se kravene til forelegging av dispensasjonssaker i sammenheng med denne bestemmelsen, og også i sammenheng med hva som framgår av forvaltningsloven. I plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd framgår at forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i plan- og bygningsloven. Departementet viser særlig til forvaltningsloven § 17 der det framgår at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Departementet antar på denne bakgrunn at dispensasjonssøknader bør forelegges for reinbeitedistriktet der hvor reinbeitedistriktets interesser vil kunne bli berørt, i de tilfellene der dette er nødvendig for å få saken opplyst og for å sikre en forsvarlig saksbehandling. Dette gjelder dersom det ikke er avtalt en annen ordning med fylkesmannen som reindriftsmyndighet.

Med hilsen
Bjørn Casper Horgen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Tofte
fagdirektør

Kopi til:
Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Fylkesmannen i Finnmark