§ 20-2 - Spørsmål om hva som er bebygd eiendom i plan- og bygningsloven § 20-2 bokstav a)

Det vises til e-post av 25. oktober 2011 med spørsmål om hva som kan regnes som ”bebygd eiendom” i plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 bokstav a). Er ”bebygd eiendom” en eiendom bebygd med for eksempel en bolig, fritidsbolig eller et næringsbygg, eller er det tilstrekkelig at det for eksempel er oppført en brygge på en eiendom ved sjøen.

Pbl. § 20-2 bokstav a) er en videreføring av plan- og bygningsloven av 1985 (pbl.85) § 86 a). I 2003 ble pbl.85 § 86 a) endret fra ”mindre byggearbeid på boligeiendom – herunder eiendom for fritidsbebyggelse – som er bebygd med småhus” til ”mindre tiltak på bebygd eiendom”.  Bakgrunnen for denne endringen gikk i hovedsak ut på at bestemmelsen også skulle gjelde for mindre tiltak i tilknytning til industri- og næringsbygg. Som eksempler på hvilke tiltak i tilknytning til industri- og næringsbygg som burde kunne behandles etter meldingsordningen etter § 86 a) ble det i Ot.prp. nr. 112 (2001-2002) vist til mindre påbygg, innvendige arbeider, noen type bruksendringer og mindre skilt- og reklameinnretninger. Det ble også pekt på at byggverk til annet formål ville kunne omfattes av meldingsordningen.

Muligheten for å behandle flere tiltak som melding var bakgrunnen for endringen i pbl.85 § 86 a) i 2003. Vilkåret om at eiendommen skulle være ”bebygd med småhus” ble ikke videreført ved lovendringen i 2003 og heller ikke omtalt. Etter departementets mening var det ikke ment å gjøre endringer i forhold til at eiendommen skulle være bebygd med småhus. Men for å få med at også tiltak i tilknytning til industri- og næringsbygg kunne behandles som melding, ble ordlyden endret til ”bebygd eiendom”. Dette kan som påpekt ha medført uklarhet med hensyn til hva ”bebygd eiendom” betyr.

Etter vår oppfatning betyr ”bebygd eiendom” i pbl. § 20-2 bokstav a) at eiendommen er bebygd med en bygning som i størrelsesorden tilsvarer det som ble krevet før lovendringen i 2003, dvs. småhus. Dette medfører at dersom en eiendom er regulert som fritidseiendom men det kun er oppført en brygge der, kan ikke denne eiendommen anses som ”bebygd” etter pbl. § 20-2 bokstav a).

Dette syn støttes også i omtalen av forskrift om byggesak § 4-1 som regulerer hvilke byggearbeider som ikke krever søknad. I veiledningen til denne paragrafen som også bruker begrepet ”bebygd eiendom”, heter det:

”Unntaket gjelder bare dersom eiendommen er bebygd fra før. Det er ikke tilstrekkelig at eiendommen etter arealplan er utlagt til byggeområde. Det kreves at eiendommen rent faktisk er bebygd.

Unntaket for mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom gjelder uansett hvilket formål tomten benyttes til. Det samme gjelder tilbygg på slik bygning forutsatt at bygningen med tilbygg samlet sett ikke overskrider vilkårene for unntak etter denne bestemmelsen.”