§ 20-5 - Departementet besvarer henvendelse om søknadsplikt for endringsarbeid på skorstein/ pipe

Svar på spørsmål om rehabilitering av/endringsarbeider på skorstein/pipe fortsatt er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven

Vi viser til din e-post av 6. januar 2022. I henvendelsen viser du til departementets tokningsuttalelse fra 2017 om bruk av pbl § 20-5 første ledd bokstav g for å unnta fra søknadsplikt for arbeider på skorstein/pipe. Du spør om uttalelsen står ved lag.

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse er derfor gitt på generelt grunnlag.

Departementets svar

Som det fremgår av den ovennevnte uttalelsen er rehabilitering av/endringsarbeider på skorstein/pipe søknadspliktige etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 første ledd, jf. § 20-1 bokstav f. Reparasjon av slike bygningstekniske installasjoner er derimot unntatt fra søknadsplikt etter byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav e nr. 2. Som det fremgår videre av uttalelsen kan kommunen ikke benytte unntakshjemmelen i pbl. § 20-5 første ledd bokstav g til å unnta fra søknadsplikt endringsarbeider på skorstein/pipe. Det har ikke skjedd endringer på dette punkt, og uttalelsen står således ved lag.