§ 6-2 Departementet besvarer henvendelse om byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-1 Etasjeantall og definisjon av tilleggsdel versus hoveddel

Vi viser til e-post av 19.03.2019. I henvendelsen viser du til at du har en tomt som er tillatt regulert med kun en etasje. Du ønsker å bygge kjeller og viser til TEK17 § 6-1 om etasjeantall. Spørsmålet du stiller er om du kan ha entrè/inngangsparti i kjelleren eller om dette må ligge i 1. etasje.

Departementet er øverste bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven, og gir fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Departementets svar

Rom for entrè, vindfang e.l. innenfor en boenhet (bruksenhet) er definert som hoveddel uansett hvilken etasje rommene befinner seg i. Det samme gjelder rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som inngår i hoveddel. Hoveddel og tilleggsdel er nærmere definert i veilederen "Grad av utnytting – beregnings- og måleregler" (H-2300), side 43. Fra TEK17 § 6-1. Etasjeantall, fremkommer det at:

"Etasjeantallet i en bygning er summen av måleverdige plan som ligger over hverandre og som utgjør bygningens hoveddel og tilleggsdel. Følgende plan medregnes likevel
ikke i etasjeantallet:

a) kjellere som bare inneholder tilleggsdel og som har himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
b) mellometasjer som har et bruksareal mindre enn 1/5 av den underliggende hele etasjens bruksareal
c) loft som bare inneholder tilleggsdel og som har bruksareal mindre enn 1/3 av den underliggende etasjens bruksareal."

Dette innebærer at alle måleverdige plan som inneholder hoveddel, skal medregnes i etasjeantallet. Det spiller ingen rolle om hoveddel bare utgjør en del av etasjen, om den er over eller under terrengnivået rundt bygningen eller på loft.

Dette medfører bl.a. at rene underjordiske bygninger vil ha tellende etasjer (f.eks. T-banestasjoner) på samme måte som etasjer som inneholder hoveddel under terreng og som er del av en tradisjonell bygning eller bolig.

Alle måleverdige plan som bare inneholder tilleggsdel og som har himling høyere enn 1,5 m over planert terreng, regnes med i etasjeantallet.

Kjeller som derimot bare inneholder tilleggsdel, regnes ikke med i etasjeantallet dersom himlingen er lavere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Slik kjeller kan imidlertid inneholde garasje, fordi garasje er definert som tilleggsdel.

Vi gjør oppmerksom på at det er kommunen som er riktig instans for veiledning og informasjon i konkrete byggesaker. Nærmere informasjon eller veiledning vil du få ved å henvende deg til bygningsmyndigheten i kommunen der tiltaket er planlagt utført. Det er også kommunen som er nærmest til å fortolke egne planer og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn da planen ble utarbeidet og vedtatt.

Avsluttningsvis gjør vi oppmerksom på tilgjengelighetskravene for boliger som følger av byggteknisk forskrift (TEK17). Det vises spesielt til kap. 8 og 12 om hhv. uteareal og adkomst til bygning, samt planløsning og bygningsdeler med krav om tilgjengelig boenhet.


Kopi
Direktoratet for byggkvalitet