§ 27-1 - Departementet svarer på spørsmål om hvordan kravet til vannforsyning er sikret ved delingstillatelse der det skal grunnbores etter vann

Vi viser til avdelingsingeniør Hilde Kibsgaard sin e-post av 19. april 2023 der det stilles spørsmål om hvordan kravet til vannforsyning etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 27-1 skal oppfylles ved fradelingstillatelse der vanntilførselen skal komme fra brønn. Konkret spørres det om det må bores etter vann og tas prøve av vannet før delingstillatelsen, eller om det holder å vise til vannprøve ved brukstillatelse/ferdigattest.

Vi tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets vurderinger

Etter pbl. § 27-1 første ledd er det et krav om «forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann», før bygning kan føres opp eller bli tatt til bruk for mennesker og dyr. Det samme kravet gjelder ved oppretting og endring av eiendom (fradeling) ment til bebyggelse for mennesker og dyr. Kravene må være oppfylt før delingstillatelse gis, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 5-4 tredje ledd bokstav j, jf. pbl. § 21-2. Hensynet bak kravene er å sikre helsemessige og beredskapsmessige betryggende forhold.[1]

Vi oppfatter deres spørsmål til å dreie seg om hva som må til for å dokumentere at kravet til «forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann» er oppfylt ved tidspunktet for fradelingstillatelsen.

Med «forsvarlig adgang til […] og tilstrekkelig drikkevann» legger bestemmelsen opp til et funksjonskrav. Det er ikke et krav om at vannet kommer fra et offentlig anlegg. Vannet kan komme fra privat vannkilde som brønn, tjern, bekk, oppkomme med mer.[2] Vannkilden må ha nødvendig tilsig, også i nedbørsfattige perioder, og vannkilden må dekke behovet for de personene som skal oppholde seg i (fremtidig) bygning.[3] Videre stiller ikke plan- og bygningsloven noen nærmere krav enn at drikkevannet må være «hygienisk betryggende». Tiltakshaver er ansvarlig for å dokumenter dette. De nærmere kvalitetsmessige kravene til drikkevannet følger av forskrift av 22. desember 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Bygningsmyndighetene vil kunne ha en samordningsplikt ovenfor helsemyndighetene, jf. SAK 10 § 6-2 første ledd bokstav a, jf. pbl. § 21-5 første ledd. Samordningsplikten vil foreligge dersom tiltaket etter plan- og bygningsloven er betinget av tillatelse eller samtykke fra helsemyndighetene. Dette må avgjøres nærmere etter vedkommende sektorlovgivning, som ansvarlig myndighet må svare på.

I to vedlagte uttalelser, sak 16/1447 og 20/2620, har departementet lagt til grunn at der vannforsyning skal etableres ved brønn, behøver ikke løsningen å være etablert på fradelingstidspunktet. Det må «gjøres tilstrekkelige undersøkelser på eiendommen slik at det blir avklart at vannforsyning til eiendommen lar seg etablere.» Er det mulig å sannsynliggjøre kravet på annen måte, vil det ikke være krav om slike undersøkelser. Det skal være en sikkerhet for at akseptable løsninger for vannforsyning foreligger og bygningsmyndighetene må forsikre seg om det.

Det betyr at tiltakshaver må kunne dokumentere at det lar seg etablere en brønn før det gis fradelingstillatelse. At drikkevannet tilfredsstiller kravet til å være «hygienisk betryggende», må være en forutsetning for å kunne dokumentere at vannforsyningen lar seg etablere. Tiltakshaver må ikke nødvendigvis bore på forhånd for å avklare om vannet er «hygienisk betryggende» hvis dette lar seg dokumentere på annen måte. For eksempel kan det tenkes at vann skal hentes fra samme grunnvannskilde som en annen etablert brønn, da må det kunne være tilstrekkelig å dokumenter drikkevannskvaliteten ved en prøve fra den etablerte brønnen.

 

Vedlegg:

Sak 16/1447

Sak 18/2389

Sak 20/2620

 

[1] Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 186

[2] Uttalelse fra departementet i sak 18/2389

[3] Innjord, Frode A. og Liv Zimmermann (red.) Plan- og bygningsloven med kommentarer Byggesakdelen, bind II, 2. utg. (2020) s.853 og Pedersen, O.J og P. Sandvik m.fl. Plan- og bygningsrett del 2 Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner, 3. utg. (2018) s. 493 - 494