§ 4-1 - Departementets tolking av saksbehandlingsforskriften (SAK 10) § 4-1 første ledd bokstav b, om hvorvidt et vindfang er rom til varig opphold eller beboelse

Vi viser til e-post av 25.02.2018. I henvendelsen bes det om en tolking av saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav b, som bestemmer at tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse er unntatt søknadsplikt. Du spør konkret om et vindfang er rom for varig opphold eller beboelse, og om veiledningen har foretatt en innskrenkende tolkning av forskriftsteksten.

Departementet gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Vi uttaler oss således kun på generelt grunnlag.

 Departementet bemerker

 Utgangspunktet er at tiltak er søknadspliktige, jf.  plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikten er listet opp i § 20-5, og presisert i SAK10 § 4-1, hvor oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av tiltak etter bestemmelsen er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk.

Det følger av SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b:

"Tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m². Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket." (våre uthevinger).

 Fra veiledningen fremkommer det at:  

"Tilbygget ikke kan brukes til beboelse eller varig opphold. Det betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel, slik som entré, gang eller isolert vinterhage. (…). Det kan heller ikke inneholde arbeidsrom som verksted, kontor, atelier, øvingslokale eller publikumsrom."

Det kan av veiledningsteksten fremstå som at vindfang ikke kan inngå i tilbygget. I høringsnotatet til § 4-1 første ledd bokstav b[1] er det gitt som eksempel at tilbygget kan være en "ved- og sykkelbod". Høringsnotatet kan således tyde på at det ikke var intensjonen at tilbygg som f.eks. inneholder vindfang skulle være omfattet av unntaket.

 1. Rom for varig opphold og rom for beboelse

Begrepene "rom for varig opphold" og "rom for beboelse" er ikke nærmere definert i byggesaksforskriften. Begrepet rom for varig opphold er imidlertid benyttet i TEK10 og TEK17. Fra TEK10 fremkommer det av veiledningen til bl.a. §§ 13-2, 13-4, 13-12 og 13-13 at "med rom for varig opphold forstås stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom[2] i boenhet".  I TEK17 § 1-3 bokstav l er rom for varig opphold formelt definert som: stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom. "Tilsvarende rom" erstatter begrepet "arbeidsrom". Det er imidlertid ingen realitetsendring, bare en presisering av at begrepet "arbeidsrom" ikke var ment å være uttømmende.

Rom for beboelse har derimot i andre bestemmelser og i tidligere forvaltningspraksis blitt tolket noe annerledes enn det veiledningen til § 4-1 første ledd bokstav b legger opp til. Vi viser til veiledningstekster til § 4-1 første ledd bokstav a og § 3-1 bokstav b. Fra veiledningen til SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a fremkommer:  "bygningen ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Bygningen kan brukes til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod og dukkehus. Bygningen kan også brukes til hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende."  I veiledningstekst til SAK § 3-1 bokstav b er det uttrykt at vilkåret om at tiltaket ikke skal brukes til beboelse "innebærer at tiltaket ikke kan benyttes til overnatting, men at det for eksempel kan brukes til verksted eller utstillingslokale med personopphold på dagtid."

 2Departementets vurdering

Intensjonen med lov- og forskriftsendringene som trådte i kraft 1. juli 2015, var at det skulle bli enklere å utføre mindre tiltak på bebygd eiendom uten å måtte søke kommunen. Det ble derfor vektlagt at unntakene skulle være så klare og enkle som mulig.

Det fremgår av ordlyden i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b hva et tilbygg ikke kan inneholde. Således er det naturlig å trekke den slutning at rom for annen bruk, er tillatt. Departementet ser at ordlyden i bestemmelsen ikke helt har truffet i forhold til intensjonen som lå til grunn. Videre at ordlyden i bestemmelsen og veiledningen ikke helt samsvarer.

Etter departementets vurdering må hensynet til den som bygger, dvs. som unntaket er rettet mot, vektlegges ved at unntaket må være så klart og enkelt beskrevet som mulig. Dette slik at folk flest forstår om tiltaket må omsøkes eller ikke. Videre må bestemmelsens selvstendige ordlyd og hensynet til legalitetsprinsippet tillegges vekt.

3. Oppsummering

Departementet vil konkludere med at begrepet beboelse i § 4-1 første ledd bokstav b skal tolkes slik det er definert i veiledningen til § 4-1 første ledd bokstav a og § 3-1 bokstav b. Et vindfang er etter dette ikke rom for beboelse eller rom for varig opphold. Vi ser at veiledningen til § 4-1 første ledd bokstav b, kan skape misforståelser og vil derfor ta initiativ til at denne veiledningen endres.

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet

 

[1]             Høringsnotat av 3. juli 2014, Sak nr. 14/4555, Forslag til forenklinger i byggesaks-forskriften og

oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak og høringsnotat av 05.07.2016, S.nr. 15/5599, Forslag til forenklinger og presiseringer i byggesaksforskriften.

[2]             Begrepet arbeidsrom er ikke uttømmende. Dette kan også være tilsvarende rom som f.eks.

bibliotek, hjemmekino, hobbyrom, atelier, musikkrom, data/PC-rom m.m.