Svar på oppfølgingsspørsmål om mindre vindkraftverk kan være i tråd med arealformål

Vi viser til deres henvendelse 17. mars 2022, med oppfølgingsspørsmål om mindre vindkraftverk kan være i tråd med arealformålene boligformål og næringsformål.

Som nevnt i vårt svar 14. mars, kan enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg være i tråd med LNFR-formål i arealplan etter plan- og bygningsloven, dersom anlegget benyttes i etablert landbruksdrift og anlegget i det det vesentlige forsyner gården med egen energi.

På tilsvarende måte mener departementet enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg kan være i tråd med bolig- og næringsformål, dersom anlegget i det vesentlige forsyner én eller flere bestemte boliger eller næringsbygg med egen energi. Det må likevel avgrenses mot anlegg som mer generelt bidrar til kraftforsyning i et område. Slike anlegg vil være i strid med nevnte arealformål.

Departementet legger til at enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, og skal oppføres i tråd med loven og tilhørende forskrifter. Dette innebærer blant annet at byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen, jf. § 29-4.

Anlegg som medfører støy som overstiger grenseverdiene i Retningslinje T-1442/2012 Behandling av støy i arealplanleggingen bør normalt ikke tillates. Kommunen kan med hjemmel i pbl. § 28-1 avslå byggesøknaden, dersom støyhensyn ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad i arealplan.

Med hilsen