§ 29-6 - Departementets tolking av begrepet fagkyndig personell, jf. pbl. § 29-6 andre ledd

Vi viser til henvendelse av 24.04.2017. I henvendelsen ønskes det en avklaring på hva som menes med begrepet fagkyndig personell som benyttes i plan- og bygningsloven § 29-6 andre ledd.

Departementet er øverste bygningsmyndighet med ansvar for plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og gir generell veiledning og fortolking om hvordan plan- og bygningsloven er å forstå.

Plan- og bygningsloven § 29-6 andre ledd om tekniske installasjoner er en videreføring av pbl.85 § 106 første ledd andre punktum, og omfatter mange ulike typer installasjoner, deriblant vann, avløp, ventilasjon, varme- og kjøleanlegg. Heis er også en bygningsteknisk installasjon, men er særskilt regulert i plan- og bygningsloven § 29-9.

Det følger av forarbeidene (Ot.prp.nr.39) at både Miljøverndepartementet (MD) og kjølebransjen var opptatt av at personell som skal arbeide med bygningstekniske installasjoner er kvalifisert for arbeidet – derav kravet til "fagkyndig personell". Fra Ot.prp.nr. 39 (1993-1994) fremkommer det at:

"Det er imidlertid viktig å presisere her at de krav som stilles til personellet i plan- og bygningslovgivningen bare begrenser seg til de forhold som dekkes av denne lovgivningen, det er ikke generelle krav til de som skal arbeide i denne bransjen."

Hva som menes med fagkyndig personell etter § 29-6 andre ledd vil derfor avhenge av hva slags bygningsteknisk installasjon det er tale om. Det er imidlertid verken i lov eller forskrift stilt spesifikke krav til hvilken kompetanse som stilles.

Plan- og bygningsloven § 23-1 stiller krav om at tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., hvor søknadspliktige tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 20-3, skal forestås av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Det er i denne sammenheng viktig å skille mellom vedlikehold og søknadspliktige reparasjoner. Snakker vi om løpende vedlikehold, som ikke er søknadspliktig, er det etter departementets syn opp til anleggseier å definere hvilket personell de anser som faglig tilstrekkelig. Er det derimot snakk om reparasjoner som er søknadspliktige så vil ansvarsrettssystemet med reglene i byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 til 11-3 komme til anvendelse med krav til kvalifikasjoner og praksis.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet