§ 20-1 Departementet svarer på spørsmål om søknadsplikt for å sette opp en "dome"

Vi viser til e-post av 5. august 2021 med spørsmål om søknadsplikt for å sette opp en "dome".

Vi gjør oppmerksom på at departementet kan bistå med generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med forskrifter er å forstå. Selve myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er derimot lagt til kommunene og statsforvalterne. Vi uttaler oss ikke om konkrete byggesaker. Vår uttalelse er derfor gitt på generelt grunnlag.

Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 bestemmer hvilke tiltak som er omfattet av byggesaksbestemmelsene. Etter første ledd bokstav a) omfattes blant annet plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. Det følger av samme bestemmelse bokstav j) at også midlertidig plassering av slike tiltak omfattes. Et tiltak som plasseres inntil 2 år anses som et midlertidig tiltak, mens et tiltak som plasseres over 2 år regnes som et permanent tiltak. Som hovedregel er tiltak nevnt i pbl. § 20-1 søknadspliktige, jf. pbl. § 20-2. Etter pbl. § 20-5 tredje ledd siste punktum vil et midlertidig tiltak likevel ikke være søknadspliktig dersom tiltaket ikke skal stå lenger enn to måneder. Det fremgår av forarbeidene[1] til pbl. § 20-1 at bygning, konstruksjon og anlegg skal forstås vidt. Begrepene omfatter i utgangspunktet enhver fysisk innretning uavhengig av utforming og materialbruk. For eksempel omfattes tiltak som gapahuk, campingvogn, spikertelt/tretelt, flytebrygge, båtopptrekk, svømmebasseng, oppfylling, levegg, forstøtningsmur, innhegning mot veg, skilt og reklameinnretning. Etter departementets syn kan plassering av en "dome" være et tiltak som omfattes av pbl. § 20-1.

Krav ved plassering av midlertidige tiltak

Plan- og bygningsloven § 30-5 angir de materielle kravene som gjelder for midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg. Kravene gjelder uavhengig av om plassering av tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Etter bestemmelsen må ikke midlertidige tiltak plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte føre til vesentlig ulempe for omgivelsene. Rundskriv H-09/05 punkt 3.2[2] nevner at plasseringen kan være til ulempe for omgivelsene, for eksempel ved støy, tap av lys og utsikt eller ved innretningens form eller utseende. Andre momenter er om plasseringen medfører blokkering av ferdsel, beslaglegging av arealer som skal være åpne for alle (for eksempel badeplasser eller andre friområder) eller om livet i naturen eller naboskap påføres ulemper. Det følger videre av pbl. § 30-5 at bestemmelser gitt i eller i medhold av loven gjelder så langt de passer for midlertidige tiltak. I forarbeidene[3] nevnes regler om brannkrav, avstandskrav, tilgjengelighet, miljøforhold og arkitektonisk utforming som eksempler på bestemmelser som kan få anvendelse ved midlertidige tiltak.

Midlertidige tiltak og forholdet til plan

En reguleringsplan har ikke bindende virkning for midlertidige tiltak som skal plasseres inntil 2 år, med mindre planen selv uttrykkelig forbyr slike tiltak. Det betyr at man kan plassere et midlertidig tiltak i for eksempel et LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) inntil 2 år, uten at dette vil kreve dispensasjon fra plan. Det eneste unntaket er som nevnt dersom planen selv uttrykkelig forbyr dette. Eksempel på dette er planbestemmelser som angir forbud mot spesifiserte midlertidige tiltak som plassering av campingvogner eller lignende innenfor et område, for eksempel strandsonen. I slike tilfeller vil det være nødvendig å søke i forkant om dispensasjon fra planen.

Spørsmålene dine må avklares med kommunen

Det er som nevnt kommunen som er gitt myndighet til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven. Vi anbefaler derfor at du kontakter kommunen og ber om en forhåndskonferanse for nærmere svar på spørsmålene dine.

Vi håper informasjonen er til nytte. Plan- og bygningsloven er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Forskrifter med veiledning er tilgjengelige på www.dibk.no. Rundskriv H-09/05 finner du her:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/251762-rundskriv_paragraf_85_bat_pa_land_og_hus_pa_vann.pdf

 

 

[1] Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) kapittel 27.4

[2] Rundskriv H-09/05 omhandler pbl. (1985) § 85. Pbl. § 30-5 viderefører i hovedsak § 85 i tidligere plan- og bygningslov. Deler av rundskrivet er derfor relevant for tolkningen av gjeldende pbl. § 30-5.

[3] Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 250