§ 29-4 -Departementet besvarer spørsmål om avstandskravet i pbl. § 29-4, oppfølgingsspørsmål

Vi viser til e-post av 23.11.2018 som presiserer tidligere spørsmål om tolking av avstandskravet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4.

Spørsmålet er om avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd, om at byggverk må ha en avstand fra nabogrense på minst byggverkets halve høyde og ikke mindre enn 4 meter, også gjelder for den delen av byggverket som ligger under terrengnivå.

Vi orienterer innledningsvis om at departementets uttalelse gis på generelt grunnlag.

Departementets vurdering

Departementet legger til grunn at pbl. § 29-4 andre ledd må tolkes slik at avstandskravet gjelder for hele byggverket. Dette innebærer at avstandskravet er det samme for byggverket over og under terrengnivå.

Nærmere redegjørelse

Det følger av pbl. § 29-4 andre ledd at et byggverk må ha en avstand fra nabogrense som er minst byggverkets halve høyde og ikke mindre enn 4 meter. Lovens krav gjelder så lenge ikke annet er bestemt i plan.

I følge ordlyden i pbl. § 29-4 er det "byggverket" som skal ha en avstand på minst 4 meter fra nabogrensen. Etter departementets syn taler ordlyden for at avstandskravet gjelder for hele byggverket, inkludert den delen som ligger under terrengnivå.

Det fremgår også av departementets rundskriv H- 8/15 at "etter plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd skal byggverk, inklusive eventuell kjeller/underjordisk parkering o.a., oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. For byggverk høyere enn 8 meter er kravet at avstanden skal være minst byggverkets halve høyde." (Vår understreking).

Rundskriv H-8/15 erstatter tidligere rundskriv H-18/90 til pbl. av 1985 § 70 nr. 2. Det materielle innholdet i bestemmelsen fra 1985-loven er videreført i pbl. § 29-4. Vi viser derfor også til det tidligere rundskrivet. Under punktet "kjeller" i rundskriv H-18/90 står det at "[e]tter § 70 nr. 2 er det ikke noen forskjell på bygg over og under bakken. Utgangspunktet må således være - til tross for uttrykket "fasadeliv" i Byggeforskrift 1987 kap. 23:13 - at det er bygningen i sin helhet, inklusive kjeller, som skal ha en avstand på minst 4 meter fra nabogrensen. Det faktum at kjelleren ikke er synlig over bakken kan imidlertid lettere gi "særlig grunn" til dispensasjon, jf. § 7."

Departementet mener at både ordlyden i pbl. § 29-4 andre ledd og rundskrivene må forstås slik at avstandskravet gjelder for hele byggverket, også den delen av byggverket som ligger under terrengnivå. Denne tolkningen støttes av O. Pedersen m.fler, som skriver at "[o]gså kjeller er en del av byggverket som teller med ved anvendelsen av pbl. § 29-4."[1]

Etter vårt syn vil en slik tolkning også bidra til en bedre sammenheng i regelverket enn dersom det skulle gjelde et eget avstandskrav for den delen av byggverket som ligger under terreng.

Som det vises til i rundskriv H-18/90 og O. Pedersen m.fler.[2] vil det imidlertid kunne være noe lettere å få dispensasjon etter pbl. § 19-2 for den delen av bygget som er under terrengnivå. Formålet bak pbl. § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning. For den delen av bygget som ligger under terreng, vil disse hensynene ikke gjøre seg gjeldende i like stor grad.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] Se O. Pedersen, Plan- og bygningsrett, 3. utg. 2018, s. 415.

[2] Se note 1.