§ 30-5 Plassering av campingvogner

Vi viser til e-post datert 15. januar 2014 hvor kommunen ønsker veiledning for plassering av campingvogner.

Campingvogner er etter plan- og bygningsloven å anse som midlertidig bygninger og konstruksjoner jf. (pbl.) § 30-5. Campingvogner kan derfor i utgangspunktet med grunneiers samtykke plasseres hvor som helst så fremt de ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For slike plasseringer er det ikke noe vilkår at de er i samsvar med arealformål som er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Skal vogner plasseres et sted for lengre tid enn to måneder, kreves det tillatelse fra kommunen, jf. (pbl.) § 20-3 andre ledd.

Dersom kommunen ønsker mer styring med plassering av campingvogner, kan den gi bestemmelser til kommuneplanens arealdel om dette, jf. (pbl.) § 11-9 nr. 6. Slike bestemmelser kan for eksempel forby plassering av campingvogner i deler av kommunen eller fastsette andre vilkår.

Dersom kommunen ønsker kan den avsette areal til campingformål i kommuneplanen eller reguleringsplanen. Arealformålet skal da være bebyggelse og anlegg med underformål fritids- og turistformål, SOSI -kode 1170, jf. (pbl.) § 11-7 nr. 1 og veileder til kart- og planregister side 56. Kommuneplanbestemmelse gitt med hjemmel i (pbl.)§ 11-9 nr. 6 kan utformes slik at den har egne regler om plassering av campingvogner på slike områder, jf. lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven side 106. Bestemmelser etter § 11-9 nr. 6 erstatter den tidligere vedtektshjemmelen i pbl (1985) § 85 tredje ledd. Til reguleringsplan kan det gis reguleringsbestemmelse etter (pbl.)§ 12-7 nr.2.

Ofte kan grensegangen mellom campingvogner og hytter by på problemer, jf. (pbl.) § 20-1 bokstav j og § 20-3 bokstav f. Enkelte steder er det blitt vanlig at campingvogner plasseres permanent på samme sted. Formelt sett er da ingen forskjell mellom en campingvogn og en hytte. Permanent plassering av campingvogner er søknadspliktig etter de regler som gjelder for hytter, jf. (pbl.) § 20-1.

Eksempler på "midlertidige" bygninger, se veileder til kommuneplanens arealdel side 125 og rundskriv H-1/10 pkt. 5.3.

Noen relevante kilder etter plan- og bygningsloven 1985 for å belyse mobile og faste konstruksjoner:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-h-0905.html?id=109476

https://www.sivilombudsmannen.no/kapittel-4-referat-av-saker/83-oppfoering-av-tretelt-paa-campingplass-article397-503.html

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/tolkningsuttalelser/plan--og-bygningsrett/byggesaksforskriften/pbl85--85---fortelt-og-andre-faste-insta.html?id=650376 pkt. 5.2

Se også Høyesterettsavgjørelser i Rt. 1979 s. 150 og s. 246.

Med hilsen

Bjørn Casper Horgen (e.f.)

avdelingsdirektør

Jon Beldo

rådgiver