§ 29-4 - Departementets svar på spørsmål om en bod, forbundet med en levegg til et bolighus, er frittliggende og unntatt fra søknadsplikt - plan- og bygningsloven § 29-4 og byggesaksforskriften § 4-1

Departementet legger til grunn at en bygning som er forbundet med en levegg til et bolighus ikke er å anse som frittliggende.

Vi viser til e-post av 24. oktober 2018 der Dag Gunnar Høye stiller spørsmål om en bod, forbundet med en levegg til et bolighus, er frittliggende og dermed unntatt søknadsplikt. Vi legger til grunn at spørsmålet stilles i forbindelse med vurderingen av om boden er søknadspliktig eller ikke.

Departementets svar

Det generelle utgangspunktet er at tiltak etter plan- og bygningsloven er avhengig av søknad og tillatelse, så fremt de ikke er særskilt unntatt søknadsplikt.[1] Det følger blant annet av plan- og bygningsloven (pbl). § 20-5 at en del mindre tiltak er unntatt fra krav om søknad og tillatelse. Det er stramme rammer for å kunne unnta tiltak fra søknadsplikt. Dette er gjort bl.a. for å ta hensyn til omkringliggende omgivelser, herunder naboer.

Hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling etter pbl. § 20-5 er  spesifisert i byggesaksforskriften (SAK) kapittel 4. Det følger av SAK § 4-1 at blant annet levegg og "frittliggende bygning" på inntil 50 m2, under forutsetning av at bestemte vilkår er oppfylt, kan oppføres på bebygd eiendom uten søknad og tillatelse.

For frittliggende bygninger som oppfyller vilkårene i SAK § 4-1 er det lagt til grunn at det kan oppføres tilbygg uten søknad, såfremt eksisterende bygning og tilbygget til sammen ikke overskrider grensen på 50 m². Dette følger av Prop. 99 L (2013-2014) punkt 3.5.1:

 "Det at unntaket gjelder frittliggende bygning innebærer at tiltaket ikke kan være knyttet til en eksisterende bygning. Departementet anser imidlertid at dette ikke innebærer at det må søkes om et tilbygg på en bygning som nevnt i bestemmelsen, så lenge bygningen ikke blir større enn den rammen som er angitt. Hvis det vedtas en øvre grense på 50 m², vil tiltakshaver både kunne oppføre en frittstående bygning på inntil 50 m² som ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse, eller et tilbygg på en slik bygning så lenge det samlede arealet, inkludert tilbygget, ikke overstiger 50 m²."

På bakgrunn av det som følger av forarbeidene i avsnittet ovenfor, legger vi til grunn at en levegg i noen tilfeller må kunne festes til en bod eller omvendt, uten at tiltaket blir søknadspliktig.

Etter departementets mening kan dette synspunktet imidlertid ikke legges til grunn i tilfeller der en bod er forbundet med en levegg til et bolighus. Begrepet "frittliggende" er ikke nærmere definert i plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften eller byggteknisk forskrift. I departementets rundskriv H-8/15 til pbl. § 29-4 er imidlertid problemstillingen nærmere omtalt i punkt 4.5.3:

 "Det er i tredje ledd bokstav b presisert at tiltaket må være frittliggende, det vil si at det ikke er bygningsmessig forbundet med annen bygning på samme tomt. for at unntaket skal komme til anvendelse."

Slik departementet ser det vil bygninger som er forbundet ved en levegg teknisk sett være sammenbundet.

Dette medfører etter departementets mening at en bygning som er forbundet med en levegg til et bolighus, ikke er å anse som frittliggende.

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] Se pbl. § 20-2, jf. pbl. § 20-1,