Kartverket

Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon

Kartverket skal dekke et felles databehov som mange brukere har for kart, stedfesting og annen geografisk informasjon. Kartverket skal bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommunene, statlige etater og andre som bidrar til det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket skal etablere og forvalte nasjonale kart og registre, og gjøre disse tilgjengelig for offentlige og private brukere og allmennheten generelt. Kartverket skal sørge for en effektiv formidling av egne data og stimulere til økt bruk av geografisk informasjon, i tett dialog med brukerne.

Kartverket har oppgaver som nasjonal geodatakoordinator, tinglysingsmyndighet med ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, sentral matrikkelmyndighet og som offisiell sjøkartmyndighet. Kartverket fører sentralt stedsnavnregister og har ansvaret for nasjonalt geodetisk grunnlag.

Kartverket skal drive forskning og utvikling på sine fagområder, og bidra til det globale geodetiske grunnlaget. Kartverket skal samordne standarder og regelverk innenfor kart og eiendomsinformasjon, og delta i relevante internasjonale prosesser og organisasjoner.

Kartverket er et statlig bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kartverkets aktiviteter og tjenester reguleres blant annet gjennom geodataloven, tinglysingsloven, matrikkellova, plan- og bygningsloven, lov om stadnamn, burettslagslova, eierseksjonsloven, havne- og farvannsloven og dokumentavgiftsloven.

Samarbeidet med kommunene, statlige etater og andre som bidrar til det offentlige kartgrunnlaget, er primært organisert gjennom forvaltningssamarbeidet «Norge digitalt».

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Tildelingsbrev og instrukser til KDDs underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: www.kartverket.no

Kartverkets norgeskart: www.norgeskart.no