• Datatilsynet

  Datatilsynet vart oppretta 1. januar 1980, og er eit uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etaten er både tilsyn og ombod i personvernsaker.

  Nettside: http://www.datatilsynet.no/

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) / Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har som mål å være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen og departementene.

  Nettside: http://www.dss.dep.no/

 • Digitaliseringsdirektoratet

  Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet drifter og videreutvikler viktige fellesløsninger og ivaretar strategisk samordning av digitalisering i sektoren. Digitaliseringsdirektoratet har staten, kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper.

  Nettside: https://www.digdir.no/

 • Direktoratet for byggkvalitet

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg og at kravene til byggverk følges. DiBK er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.

  Nettside: http://www.dibk.no/

 • Distriktssenteret

  Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling som skal arbeide for at distriktskommuner blir gode samfunnsutviklere. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å dele kunnskap og spre erfaringer.

  Nettside: http://www.distriktssenteret.no/

 • Husbanken

  Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

  Nettside: http://www.husbanken.no/

 • Husleietvistutvalget / Husleigetvistutvalet

  Husleietvistutvalget (HTU) er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder utleie av bolig. Saker om boligleie skal i utgangspunktet behandles av HTU før eventuell domstolsprøving. Fra 1. september 2021 dekker HTUs virkeområde hele Norge, herunder Svalbard. HTU har kontorlokaler i Oslo, Bergen og Trondheim.

  Nettside: http://www.htu.no/

 • Internasjonalt reindriftssenter

  Virksomheten skal skaffe til veie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra reindriften. Virksomheten skal også utvikle kommunikasjon og nettverksbygging mellom de forskjellige reindriftsfolkene i de cirkumpolare områdene.

  Nettside: http://www.reindeercentre.org/

 • Kartverket

  Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon

  Nettside: http://www.kartverket.no/

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet /Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom)

  Et forvaltningsorgan som har til oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og sørge for konkurranseregulering. Fastsetting og oppfølging av forskrifter, tilsyn med aktører på post- og teleområdet, standardisering, tildeling og kontroll med konsesjoner og frekvensforvaltning.

  Nettside: http://www.nkom.no/

 • Statsbygg

  Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.

  Nettside: http://www.statsbygg.no/

 • Statsforvalteren / statsforvaltaren

  Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/

 • Statsforvalterens fellestjenester / Statsforvaltarens fellestenester

  Statsforvalterens fellestjenester leverer administrative tjenester til alle statsforvalterne. I samarbeid med statsforvalterne utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/staf/

 • Valgdirektoratet / Valdirektoratet

  Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner.

  Nettside: https://www.valg.no/