Underliggende etater

 • Direktoratet for byggkvalitet

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg og at kravene til byggverk følges. DiBK er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.

  Nettside: http://www.dibk.no/

 • Distriktssenteret

  Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling som skal arbeide for at distriktskommuner blir gode samfunnsutviklere. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å dele kunnskap og spre erfaringer.

  Nettside: http://www.distriktssenteret.no/

 • Husbanken

  Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

  Nettside: http://www.husbanken.no/

 • Husleietvistutvalget / Husleigetvistutvalet

  Husleietvistutvalget (HTU) er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder utleie av bolig. Saker om boligleie skal i utgangspunktet behandles av HTU før eventuell domstolsprøving. Fra 1. september 2021 dekker HTUs virkeområde hele Norge, herunder Svalbard. HTU har kontorlokaler i Oslo, Bergen og Trondheim.

  Nettside: http://www.htu.no/

 • Internasjonalt reindriftssenter

  Virksomheten skal skaffe til veie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra reindriften. Virksomheten skal også utvikle kommunikasjon og nettverksbygging mellom de forskjellige reindriftsfolkene i de cirkumpolare områdene.

  Nettside: http://www.reindeercentre.org/

 • Kartverket

  Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon

 • Valgdirektoratet / Valdirektoratet

  Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner.

  Nettside: https://www.valg.no/