Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Det er kommunene som har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, men Husbanken støtter opp om arbeidet gjennom økonomiske virkemidler (bostøtte, tilskudd og lån), kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring.

Husbanken forvalter også ordninger på vegne av andre departementer, som investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser (Helse- og omsorgsdepartementet),  rentekompensasjonsordninger som skal bidra til å ruste opp kommunale skoler (Kunnskapsdepartementet) og kirker (Barne- og familiedepartementet). Husbanken gir også lån til private barnehager og tilskudd til studentboliger (Kunnskapsdepartementet).

Husbanken har kontorsteder i Arendal, Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Hovedkontoret ligger i Drammen. Det er opprettet en egen klagenemnd for Husbanken som ligger i Bodø.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

Nettside: http://www.husbanken.no/