Etater og virksomheter under Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementets underliggende etater og tilknyttete virksomheter

Underliggende etater

 • Direktoratet for byggkvalitet

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg og at kravene til byggverk følges. DiBK er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.

  Nettside: http://www.dibk.no/

 • Distriktssenteret

  Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling som skal arbeide for at distriktskommuner blir gode samfunnsutviklere. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å dele kunnskap og spre erfaringer.

  Nettside: http://www.distriktssenteret.no/

 • Husbanken

  Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

  Nettside: http://www.husbanken.no/

 • Husleietvistutvalget / Husleigetvistutvalet

  Husleietvistutvalget (HTU) er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder utleie av bolig. Saker om boligleie skal i utgangspunktet behandles av HTU før eventuell domstolsprøving. Fra 1. september 2021 dekker HTUs virkeområde hele Norge, herunder Svalbard. HTU har kontorlokaler i Oslo, Bergen og Trondheim.

  Nettside: http://www.htu.no/

 • Internasjonalt reindriftssenter

  Virksomheten skal skaffe til veie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra reindriften. Virksomheten skal også utvikle kommunikasjon og nettverksbygging mellom de forskjellige reindriftsfolkene i de cirkumpolare områdene.

  Nettside: http://www.reindeercentre.org/

 • Kartverket

  Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon

 • Valgdirektoratet / Valdirektoratet

  Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner.

  Nettside: https://www.valg.no/

Tilknyttede virksomheter

 • Innovasjon Norge / Innovasjon Noreg

  Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Sametinget

  Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som særlig angår den samiske folkegruppen. Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål.

  Nettside: http://www.samediggi.no/

 • Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA)

  DOGA skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur i næringslivet og samfunnet ellers.

 • Selskapet for industrivekst (SIVA)

  SIVAs utviklingsaktivitet har til hensikt å skape sterke verdiskapningsmiljø i distriktene gjennom å forbedre nasjonal infrastruktur for nyskaping og innovasjon.

  Nettside: http://www.siva.no/

Selskaper

 • Electronic Chart Centre (ECC)

  ECC forvalter, kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør autoriserte elektroniske sjøkart (ENCer) for en rekke lands kartverk på vegne av sjøkartsamarbeidet PRIMAR. Selskapet utvikler også nye løsninger for sjøkart for PRIMAR og andre brukere. Statens eierandel er 100 prosent.

  Nettside: https://www.ecc.no/

 • Kommunalbanken

  Kommunalbanken AS gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Staten eier 100 prosent av aksjene i Kommunalbanken.

  Nettside: https://www.kbn.com/

Statens stemmegivning i selskaper hvor eierskapet er forvaltet av Kommunal- og distriktsdepartementet