Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA)

DOGA skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur i næringslivet og samfunnet ellers.

Fra 1. januar 2022 ble oppfølgingsansvaret for DOGA overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet, sammen med størstedelen av det samlede, statlige tilskuddet.

KDDs tilskudd skal gå til kunnskapsproduksjon, formidling, prosjektutvikling og samarbeid som fremmer samlet verdiskaping i samfunnet i tråd med stiftelsens formål. DOGA skal bidra til designdrevet innovasjon og å fremme innovasjonskompetanse og -kultur i offentlig sektor.

DOGA skal arbeide for nytenking i utviklingen av bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet. Synergier mellom by- og stedsutvikling, næringsutvikling og offentlig og privat tjenesteutvikling skal vektlegges.

DOGA skal være et nasjonalt kompetansemiljø for design og arkitektur, og gjennom sin posisjon ta en viktig rolle som faglig spydspiss og pådriver overfor stat, fylkeskommuner, kommuner og privat sektor.

Tilskuddsbrevet til Design og arkitektur Norge (DOGA)

www.doga.no