Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Kommunal- og distriktsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, og tillegg blir lagt ut fortløpende gjennom året. Årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1).

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.
Mer om Direktoratet for byggkvalitet.

Departementets instruks - versjon 23. januar 2024 (pdf)

2024: Tildelingsbrev (pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2024 (pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2024 (pdf) , Supplerende tildelingsbrev nr. 3 for 2024 (pdf)

2023: Tildelingsbrev (pdf)| Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev DiBK 2023 (pdf)| Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev DiBK 2023 (pdf) | Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev DiBK 2023 (pdf) | Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev DiBK 2023 (pdf)| Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev DiBK 2023 (pdf)| Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev DiBK 2023 (pdf), Årsrapport DiBK 2023 (pdf)

2022: Tildelingsbrev (pdf), Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 7 til tidelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 8 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Tillegg nr. 9 til tildelingsbrev DiBK 2022 (pdf), Årsrapport 2022 DiBK (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf), Tillegg nr. 1 til tidelingsbrev DiBK 2021 (pdf), Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev DiBK 2021 (pdf), Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev DiBK 2021 (pdf), Vedlegg til tillegg nr. 3, 2021, DiBK - Mandat for arbeidsgruppe, Tillegg nr 4, 2021 (pdf), Tillegg nr. 5, 2021 (pdf), Årsrapport 2021 (pdf), Revisjonsberetning 2021 (pdf).

2020: Tildelingsbrev (pdf) | Tillegg nr 1 til tildelingsbrev DiBK 2020 (pdf) | Tillegg nr 2 til tildelingsbrev DiBK 2020 (pdf), Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev DiBK 2020 (pdf) , Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev DiBK 2020 (pdf), Årsrapport 2020 (pdf), Revisjonsberetning 2020 (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf)
Årsrapport 2019 (pdf) | Revisjonsberetning 2019 (pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)Tilleggsbrev juni 2017 (pdf)Vedlegg til tilleggsbrev juni 2017 (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev juni (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)

Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe og beholde en egnet bolig. Det er kommunene som har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, men Husbanken støtter opp om arbeidet gjennom økonomiske virkemidler (bostøtte, tilskudd og lån), kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Husbanken forvalter også ordninger på vegne av flere andre departementer.
 Les mer om Husbanken.

Departementets instruks - versjon 22. januar 2024 (pdf)

2024: Tildelingsbrev (pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2024 (pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2024 (pdf), Revisjonsberetning 2023 (pdf)

2023: Tildelingsbrev (pdf)| Tillegg nr.1 til Husbanken, 2023 (pdf) | Tillegg nr. 2 til Husbanken 2023 (pdf) | Tillegg nr. 3 til Husbanken 2023 (pdf)| Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev til Husbanken 2023 (pdf)| Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev Husbanken 2023 (pdf)| Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev til Husbanken 2023 (pdf), Årsrapport Husbanken 2023 (pdf)

2022: Tildelingsbrev (pdf), Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev Husbanken 2022 (pdf), Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev Husbanken 2022 (pdf), Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev Husbanken 2022 (pdf), Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev Husbanken 2022 (pdf), Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev Husbanken 2022 (pdf), Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev Husbanken 2022 (pdf), Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev Husbanken 2022 (pdf), Årsrapport 2022 Husbanken (pdf), Revisjonsberetning 2022 (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf), Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev Husbanken 2021Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev Husbanken 2021(pdf)Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev Husbanken 2021Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev Husbanken 2021, Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev Husbanken 2021 (pdf), Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev Husbanken 2021 (pdf), Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev Husbanken 2021 (pdf) Årsrapport 2021 (pdf), Revisjonsberetning 2021 (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)| Tillegg nr 1 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf)|Tillegg nr 2 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf)| Tillegg nr 3 til tildelingsbrev Husbanken 2020(pdf)|Tillegg nr 4 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf)| Tillegg nr 5 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf) , Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf)Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf), Tillegg nr. 8 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf), Tillegg nr. 9 til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf), Tillegg nr. 10. til tildelingsbrev Husbanken 2020 (pdf). Årsrapport 2020 (pdf), Revisjonsberetning 2020 (pdf).

2019: Tildelingsbrev (pdf), Tillegg nr 1 til tildelingsbrev 2019 til Husbanken.pdf, Tillegg nr 2 til tildelingsbrev 2019 til Husbanken.pdf, Tillegg nr 3 til tildelingsbrev 2019 til Husbanken.pdf, Tillegg nr 4 til tildelingsbrev 2019 til Husbanken.pdf
Årsrapport 2019 (pdf) | Revisjonsberetning 2019 (pdf) 

2018: Tildelingsbrev (pdf) 
2017: Tildelingsbrev (pdf)Tilleggsbrev april 2017 (pdf)Tilleggsbrev juni 2017 (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)

2016: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev desember (pdf), tilleggsbrev desember, nysaldering (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)

2015: Tildelingsbrev (pdf), supplerende brev juni (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev november (pdf), tilleggsbrev november (pdf) | Årsrapport (pdf)

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)

2013: Tildelingsbrev (pdf)

Husleietvistutvalget behandler tvister om leie av bolig i hele landet. Utvalget virker som en domstol og kan både mekle mellom partnene og ta avgjørelser i konflikter. Les mer om Husleietvistutvalget.

Departementets instruks - versjon 10. januar 2024 (pdf) 

2024: Tildelingsbrev (pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2024 (pdf), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2024 (pdf)  

2023: Tildelingsbrev (pdf)| Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev HTU 2023 (pdf) | Tillegg nr. 2 HTU 2023 (pdf)| Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev HTU 2023 (pdf), Årsrapport Husleietvistutvalget 2023 (pdf) Revisjonsberetning 2023 (pdf)

2022: Tildelingsbrev (pdf), Tillegg nr. 1 til  tildelingsbrev for HTU 2022 (pdf), Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev HTU 2022 (pdf) , Årsrapport 2022 HTU (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf), Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev HTU 2021 (pdf), Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev HTU 2021 (pdf), Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev HTU 2021 (pdf), Årsrapport 2021 (pdf), Revisjonsberetning 2021 (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf) | Tillegg nr 1 til tildelingsbrev HTU 2020 (pdf) | Tillegg nr 2 til tildelingsbrev HTU 2020 (pdf), Tillegg nr 3 til tildelingsbrev 2020 til HTU (pdf), Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2020 til HTU (pdf), Årsrapport 2020 (pdf), Revisjonsberetning 2020 (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf)

Årsrapport 2019 (pdf) | Revisjonsberetning 2019 (pdf) 

2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)Tilleggsbrev august 2017 (pdf), Vedlegg til tilleggsbrev august 2017 (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev juni (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf) 
2013: Tildelingsbrev (pdf)

Internasjonalt reindriftssenter skal skaffe til veie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra reindriften. Mer om Internasjonalt reindriftssenter.

Departementets instruks (pdf)

2024: Tildelingsbrev 2024.pdf 

2023: Tildelingsbrev 2023.pdf | Supplerende tildelingsbrev 1.pdf | Supplerende tildelingsbrev 2.pdf | Supplerende tildelingsbrev 3.pdf | Supplerende tildelingsbrev 4.pdf

2022: Tildelingsbrev.pdf | Supplerende tildelingsbrev 1.pdf | Supplerende tildelingsbrev 3.pdf | Supplerende tildelingsbrev 3.pdf | Supplerende tildelingsbrev 4.pdf | Årsrapport.pdf 

2021: Tildelingsbrev.pdf |Supplerende tildelingsbrev nr. 1.pdf | Supplerende tildelingsbrev 2.pdf | Supplerende tildelingsbrev 3.pdf | Supplerende tildelingsbrev 3 - rettelse.pdf |Årsrapport.pdf | Revisjonsberetning.pdf

2020: Tildelingsbrev.pdf | Supplerende tildelingsbrev nr. 1.pdf  | Supplerende tildelingsbrev nr. 2.pdf | Årsrapport.pdf  | Revisjonsberetning.pdf

2019: Tildelingsbrev (pdf) | Supplerende tildelingsbrev nr 1.pdf | Supplerende tildelingsbrev nr 2.pdf | Årsrapport.pdf  | Revisjonsberetning.pdf

2018: Tildelingsbrev (pdf) | Supplerende brev nr 1 pdf. | Supplerende tildelingsbrev nr 2.pdf | Supplerende tildelingsbrev nr 3.pdf | Årsrapport.pdf |Revisjonsberetning.pdf

2017: Tildelingsbrev (pdf) | Ssupplerende brev juni (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)

2016: Tildelingsbrev (pdf) | Supplerende brev april (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)

2015: Tildelingsbrev (pdf)

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)

2013: Tildelingsbrev (pdf)

Kartverket skal levere landsdekkende geografisk informasjon og tjenester for private og offentlige brukere, være statens fagorgan innen kart og geodata og ivareta de forvaltningsoppgaver som følger med det.

Les mer om Kartverket

Årsmeldinger fra Kartverket

Hovedinstruks for Kartverket (pdf)

2024: Tildelingsbrev Kartverket 2024 (pdf) tilleggsbrev nr1 (pdf) tilleggsbrev nr2 (pdf)

2023: Tildelingsbrev (pdf) tilleggsbrev nr1(pdf) tilleggsbrev nr2(pdf), tilleggsbrev nr3(pdf), tilleggsbrev nr4(pdf), tilleggsbrev nr5(pdf), tilleggsbrev nr6(pdf), tilleggsbrev nr7(pdf)

2022: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev nr1(pdf) , tilleggsbrev nr2(pdf) tilleggsbrev nr3(pdf), tilleggsbrev nr4(pdf) Årsrapport (pdf), Revisjonsberetning(pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev nr1(pdf),  tilleggsbrev nr2(pdf),,  tilleggsbrev nr3(pdf), tilleggsbrev nr4(pdf),tilleggsbrev nr5(pdf), Årsrapport(pdf), Revisjonsberetning(pdf)

2020:Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev mars(pdf),  tilleggsbrev nr2(pdf), tilleggsbrev nr 3 (pdf), tilleggsbrev nr 4 (pdf), tilleggsbrev nr 5 (pdf) tilleggsbrev nr 6 (pdf) tilleggsbrev nr 7 (pdf), Årsrapport(pdf), Revisjonsberetning(pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev januar (pdf), tilleggsbrev mars (pdf), tilleggsbrev april (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev august (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf), tilleggsbrev nr 7(pdf), tilleggsbrev nr 8(pdf), Årsrapport(pdf), Revisjonsberetning(pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev mars (pdf), tilleggsbrev april (pdf), tilleggsbrev juli (pdf), tilleggsbrev september (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf), tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev  januar (pdf), tilleggsbrev mars (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev august (pdf), tilleggsbrev november (pdf), tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev mars (pdf)supplerende brev april (pdf),  tilleggsbrev mai (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf)tilleggsbrev oktober (pdf)tilleggsbrev desember (pdf)tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf), supplerende brev mars (pdf), tilleggsbrev juli (pdf), tilleggsbrev september (pdf), tilleggsbrev september (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf), tilleggsbrev desember (pdf), tilleggsbrev desember, nysaldering (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)

 

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet sender departementet oppdragsbrev til enheter utenfor statsforvaltningen som forvalter statlige tilskuddsordninger. Slike enheter omfatter kommuner og fylkeskommuner, tilskuddsforvaltere eid av staten (statsaksjeselskap, statsforetak, særlovselskap og andre selvstendige rettssubjekter som staten eier fullt ut) og andre instanser som stiftelser, private og selvstendige rettssubjekter som staten eier delvis. Dette er enheter som ikke mottar tildelingsbrev fra departementet i tråd med kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. Bruken av oppdragsbrev er omtalt i Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 6.2.2.2-6.2.2.4

2024: Oppdragsbrev til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg

2023: Oppdragsbrev til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg

2022: Oppdragsbrev til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

2021: Oppdragsbrev til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

2020: Oppdragsbrev til fylkeskommunene vedrørende investeringstilskudd

2019: Oppdragsbrev til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

2018: Oppdragsbrev til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

2017: Oppdragsbrev til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg

2016: 

2015:

2014:

 

 Nasjonale virkemiddelaktører: